Trudna ochrona fungicydowa kukurydzy

Choroby grzybowe w kukurydzy

Kukurydza podobnie jak inne rośliny uprawne porażana jest przez grzyby powodujące liczne choroby. Większość z nich występuje w wysokich fazach rozwojowych uprawy i nie jest identyfikowana przez praktyków, ponieważ "nie wchodzą oni w pole". Nie mniej zagrożenie ze strony chorób występuje i należy spodziewać się, że będzie ono coraz większe. W związku z tym niezbędne jest zadbanie o stan fitosanitarny plantacji.

Jaka ochrona fungicydami w kukurydzy?

Aplikacja fungicydów przypada na okres wysokich faz rozwojowych, co znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia jej wykonanie przy użyciu opryskiwaczy ciągnikowych. Zabieg dostępny jest tylko dla gospodarstw posiadających opryskiwacze szczudłowe.

Kolejna kwestia to mała liczba zarejestrowanych i dostępnych w sprzedaży środków grzybobójczych, która utrudnia ochronę fungicydową kukurydzy. W skład fungicydów dopuszczonych do stosowania w kukurydzy wchodzi głównie substancja azoksystrobina, która ze względu na duże ryzyko powstawania odporności nie powinna być aplikowana samodzielnie.

Arcton WG w kukurydzy

Od kilku sezonów wegetacyjnych Arcton WG jest stosowany z sukcesem w uprawie zbóż, głównie z zabiegu T1. Jego duża popularność wynika z możliwości zadbania o stan fitosanitarny planacji przy przebiegu pogody, który znacznie utrudnia osiągnięcie pełnej skuteczności działania przez fungicydy. Wysoką funkcjonalność Arcton WG można wykorzystać również w kukurydzy, która należy do rodziny wiechlinowatych i zaliczana jest do zbóż.

Dlaczego Arcton WG w kukurydzy?

Arcton WG indukuje i wzmacnia naturalną odporność roślin na choroby, dlatego w przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań należy go stosować z wyprzedzeniem. W związku z tym jego aplikacja może przypadać na fazę rozwojową uprawy, w której możliwy jest wjazd opryskiwaczem ciągnikowym.

Oznacza to, że zadbanie o zdrowotność plantacji jest dostępne dla wszystkich plantatorów kukurydzy bez względu na kierunek użytkowania.

Choroby kukurydzy

Lista chorób występujących w kukurydzy jest dość długa. Niektóre z nich podobnie jak choroby zbóż powodowane są przez grzyby z rodzaju Fusarium. Choroby przez nie wywoływane obniżają plon ziarna przez zmniejszenie wigoru i kondycji roślin, ale także pogarszają jego jakość przez obecność w nim mykotoskyn (fuzarioza kolb).

  • zgorzel siewek
  • bakteryjne gnicie łodyg kukurydzy
  • drobna plamistość liści kukurydzy
  • żółta plamistość liści kukurydzy
  • rdza kukurydzy
  • fuzariozę łodyg
  • fuzariozę kolb
  • fuzariozę wiech
  • głownia guzowata
  • głownia pyląca

Ponieważ ochrona fungicydowa kukurydzy jest bardzo trudna, prowadzone były badania polowe w reżimie doświadczeń ścisłych i łanowych. Wykazały one, że po zastosowaniu Arcton WG rośliny były zdrowsze — mniejsze porażenie chorobami.

Wyższy plon kukurydzy po Arcton WG

Bakterie z Arcton WG nie tylko budują naturalną odporność kukurydzy na choroby, ale także wpływają korzystnie na jej kondycje. Mierzalnym efektem tego oddziaływania jest wzrost poziomu plonowania ziarna. Po zastosowaniu Arcton WG w porównaniu z kontrolą (cześć pola bez aplikacji preparatu AgroBiotics) zaobserwowano wzrost plonu, który sięgał do 12,5%.

Arcton WG zastosowany w kukurydzy działa wielokierunkowo, dzięki temu roślina jest mniej podatna na stres abiotyczny i biotyczny. Dzięki czemu może w sposób bardziej wydajny realizować genetyczny potencjał plonowania do wytworzenia plonu ziarna lub biomasy.

 

Bartosz Waniorek

AgroBiotics