HumiCalc 4.0 – Aktywator glebowy

HumiCalc 4.0 - aktywator gleby

Aktywator glebowy
HumiCalc 4.0

HumiCalc 4.0 – granulowany aktywator glebowy zawierający w swoim składzie 4 komponenty:

 • kreda – kopalina pochodzenia naturalnego o wysokiej sile odkwaszania i reaktywności
 • kwasy humusowe – poprawiające parametry glebowe
 • bakterie Bacillus azotofixans – wiążące azot atmosferyczny oraz mineralizujące materię organiczną
 • kwas borowy – podnoszący zawartość boru w glebie
HumiCalc 4.0 - aktywator gleby

Skład HumiCalc 4.0

Zalety

 • szybkie działanie odkwaszające dzięki wysokiej reaktywności produktu w kwasie cytrynowym: 92%
 • poprawia parametry fizykochemiczne gleby; ekstrakty humusowe wpływają na życie mikrobiologiczne i aktywność enzymatyczną
 • przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie oraz wzbogaca ją w azot wiązany przez bakterie Bacillus azotofixans
 • wzbogaca glebę w ważny mikroelement, jakim jest bor (B)
 • zwiększa pojemność sorpcyjną
 • umożliwia precyzyjny wysiew nawozu dzięki twardej i równomiernej granuli

HumiCalc 4.0 w rolnictwie ekologicznym

Innowacyjny nawóz HumiCalc 4.0 posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

HumiCalc 4.0 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora rolnictwa ekologicznego i stale rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne wysokiej jakości. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania oraz wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej. Produkty do stosowania w rolnictwie ekologicznym powinny sprzyjać poprawie jakości i zdrowotności produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz zahamowaniu degradacji siedliska rolniczego. Wszystkie te wymagania spełnia wspomniany HumiCalc 4.0.

Nawóz ten korzystnie wpływa na wzrost ilości pożytecznych mikroorganizmów glebowych oraz zwiększa mineralizację resztek pożniwnych i dostępność składników pokarmowych. Ponadto wpływa pozytywnie na wzrost systemu korzeniowego, a także zmniejsza wymywanie podstawowych makroelementów i zwiększa żyzność gleby.

HumiCalc 4.0 - materiały video

Aktywator glebowy HumiCalc 4.0 - siła czterech składników

Zastosowanie:

Nawóz HumiCalc 4.0 doskonale nadaje się do nawożenia upraw polowych, sadowniczych, warzywnych oraz użytków zielonych. Może być stosowany również w uprawach szklarniowych warzyw i kwiatów, a także na trawnikach w celu regulacji ph gleby i pobudzenia życia mikrobiologicznego.

Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, zarówno przedsiewnie, pogłównie, jak i interwencyjnie, ze szczególnym wskazaniem gleb o niskiej żyzności.

Nawóz sprawdza się idealnie w uprawie roślin wieloletnich, a zwłaszcza sadowniczych i na trwałych użytkach zielonych, gdzie nie ma możliwości wymieszania go z glebą.

Wielkość dawek:

Podstawowa dawka nawozu w zastosowaniu przedsiewnym (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównym wynosi od 250 do 500 kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie ph, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne) zaleca się dawkę od 500 do 1000 kg/ha.

Sposób i terminy aplikacji:

 • Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów mineralnych.
 • Humicalc 4.0 może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowychi zabiegów agrotechnicznych.
 • Najlepiej stosować wysiew nawozu, pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. zastosowanie wiosenne dla upraw ozimych należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych nawóz stosujemy pod uprawki przedsiewne lub pogłównie.
 • W uprawach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, nawóz należy stosować jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.
 • Zaleca się odstęp czasowy, 3–4 tygodnie, pomiędzy stosowaniem nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) a nawozem humicalc 4.0.

Terminy aplikacji aktywatora glebowego humicalc 4.0 na glebach wymagających poprawy parametrów fizyko-chemiczno-biologicznych

Szeroko funkcjonującą oceną gleb w Polsce są klasy bonitacyjne (od I do VI). Opierają się one na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości oraz warunków uprawy. To, co umożliwia wzrost nawet bardziej wymagających gatunków roślin, takich jak pszenica, na gruntach zaszeregowanych do słabszych klas bonitacyjnych (np. IV a czy IV b) jest kultura rolna, na którą duży wpływ ma nasze działanie: uprawa, nawożenie mineralne i organiczne, wapnowanie. Te wszystkie czynności oddziałują na parametry fizyko-chemiczno-biologiczne gleby, a to one bezpośrednio odpowiadają za jej produktywność.

Uregulowane pH gleby to pierwszy parametr, który daje możliwość wykorzystania makroskładników dostarczanych w postaci nawozów mineralnych i organicznych. Prawidłowy odczyn mieszczący się w granicach 6,2–6,7 pH stwarza dobre warunki do rozwoju mikroorganizmów odpowiadających za rozkład materii organicznej oraz budowę struktury gruzełkowatej. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, w tym stosowania niektórych nawozów mineralnych, odczyn jest degradowany i prowadzi do zmniejszenia aktywności biologicznej warstwy uprawnej.

W rolnictwie stale poszukuje się rozwiązań mających na celu poprawę parametrów życiowych gleby. Nowością na rynku polskim jest HumiCalc 4.0, który bezpośrednio oddziałuje na jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Jest to granulowany nawóz wapniowy wzbogacony o kwasy humusowe i fulwowe, bor oraz bakterie Bacillus azotofixans.

Korzyści stosowania HumiCalc 4.0

Bazą produktu jest kreda granulowana, którą można stosować w okresie uprawek pożniwnych, przedsiewnych, a także pogłównie. Jej wysoka reaktywność ułatwia penetrowanie warstwy uprawnej bez konieczności mieszania nawozu z glebą.

Skład HumiCalcu 4.0 jest tak dobrany, aby działanie poszczególnych komponentów się uzupełniało. Wapno w postaci kredy ma za zadanie stabilizować pH i daje podkład do rozwoju życia glebowego. Kwasy humusowe i fulwowe natomiast pobudzają życie biologiczne, co potwierdzają wyniki doświadczenia przeprowadzonego na UP Poznań. W badaniach udowodniono wpływ nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na wzrost działania enzymów glebowych oraz indeks biologicznej aktywności gleby* (tab. 1).

Wyniki wskazują na istotny wpływ kwasów humusowych na życie biologiczne gleby. Blisko czterokrotny wzrost indeksu po zastosowaniu dawki 250 kg/ha to znakomity efekt. Inną zaletą nawozu HumiCalc 4.0 są bakterie Bacillus azotofixans, które mają możliwość wiązania azotu atmosferycznego oraz odpowiadają za rozkład resztek pożniwnych. Wydzieliny tych mikroorganizmów są doskonałym lepiszczem koloidów glebowych, co znacznie poprawia strukturę gleby i uwalnia składniki pokarmowe. Produkt został również wzbogacony o bor, którego w polskich glebach w zasadzie nie ma. Dzięki temu roślina uprawna w ciągu całego sezonu wegetacyjnego może uzupełniać jego niedobór przez system korzeniowy. Dokarmianie tym mikroelementem daje dobre efekty, jest to natomiast odziaływanie skokowe w krótkim czasie. Możliwość pobrania składnika z podłoża daje mu mobilność w roślinie, co jest istotne szczególnie dla upraw wrażliwych na brak boru, np. rzepaku, buraka czy kukurydzy.

HumiCalc 4.0 działa wielokierunkowo. Podstawowa dawka przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównie wynosi od 250 do 500 kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie pH, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne) zaleca się ilość od 500 do 1000 kg/ha. Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy.

Może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych. Najkorzystniej jednak aplikować go pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. Wysiew wiosenny dla ozimin należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych polecany przed siewem lub pogłównie. W uprawach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, należy wprowadzać go jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.

Pamiętać należy, że życie gleby mocno powiązane jest z jej wilgotnością. Dla szybkiego i efektywnego rozwoju mikroorganizmów ten parametr w momencie zastosowania powinniśmy brać pod uwagę.

* Indeks biologicznej aktywności gleby to wypadkowa trzech wartości: katalazy, dehydrogenazy i proteazy.

1 proteaza – μmol tyrozyny g-1 s.m. gleby h-1; 2DHA – μmol TPF g-1 s.m. gleby 24 h-1; 3CAT – μmol H2O2 g-1 s.m. gleby min-1.