Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje podstawowe.

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób. Niniejszy dokument jest naszą ogólną deklaracją dotyczącą stosowanych zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną prywatności osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Dokument ten opisuje także sposoby realizacji tych praw oraz obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów (dalej: Administrator Danych Osobowych).

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów lub/oraz wysyłając email na adres centrum@osadkowski.pl, lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie Osadkowski.pl.

Możesz także skontaktować się bezpośrednio z naszymi pracownikami, reprezentującymi poszczególne działy, których dane kontaktowe udostępniamy na naszych stronach WWW, w szczególności w zakładce kontakt.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Bartłomiej Dziewulski. W sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość e-mail na adres iodo@osadkowski.pl lub przesyłając korespondencję na adres naszej siedziby z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”.

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe jakie zbieramy i przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności mogą być przetwarzane w różnych, ściśle określonych przez nas celach.

Cele przetwarzania danych osobowych są dostosowane i prezentowane w ramach określonego procesu lub kontekstu biznesowego związanego z realizowanymi przez nas działaniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW, udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych lub w przypadku uzyskania danych osobowych nie bezpośrednio od Ciebie, podamy przy pierwszym kontakcie, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca od pozyskania danych osobowych.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy w sposób manualny, poprzez upoważnione do tego osoby oraz w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany z wykorzystaniem komputerowych systemów informatycznych.

Zastosowanie odpowiednich technik i środków przetwarzania danych osobowych zależy od wymagań i możliwości sposobu realizacji danego procesu przetwarzania danych.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio głównie w procesie gromadzenia dokumentów, przesłania formularzy elektronicznych, przekazywania wiadomości e-mail, w ramach przekazywanej korespondencji pisemnej lub w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych. Gromadzone w ten sposób dane osobowe zawierają przede wszystkim dane zadeklarowane przez osobę, której dotyczą, a w uzasadnionych przypadkach mogą zawierać dane osób trzecich.

Dane pozyskiwane pośrednio.

Dane osobowe mogą być pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł danych takich jak firmowe strony WWW, biznesowe strony WWW oraz usługi informacyjne, usługi administracji państwowej lub komercyjne lub od podmiotu, w którego imieniu występujesz np. podczas negocjowania, zawierania i realizowania umów.

Dane pozyskiwane automatycznie.

W trakcie korzystania z naszych stron WWW pozyskujemy również dane dostarczane przez przeglądarkę Użytkownika lub urządzenie, z którego korzysta łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW, usług świadczonych drogą elektroniczną i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi produktami i ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań, dopasowywania treści i ofert produktów i usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki Użytkownik spędza na naszych stronach WWW.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy stron WWW.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zawsze są powiązane z celami przetwarzania danych i dostosowane do nich. Za każdym razem zbierając dane osobowe będziemy wskazywali cele przetwarzania danych osobowych jakie zamierzamy realizować oraz powiązane z nimi podstawy prawne.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane przede wszystkim na podstawie udzielonej zgody, w związku z podejmowaniem działań zmierzających do zawarcia umowy, w związku z realizacją umowy, w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub na podstawie uzasadnionego interesu.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika z celu dla jakiego dane te zostały zebrane i w jakim są przetwarzane oraz z podstawy prawnej ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzane są przez nas przez okres prowadzenia tych działań lub do momentu wniesienia i uznania sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami. a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy, przetwarzane są przez nas przez okres obowiązywania umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami. a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa przetwarzane są przez nas przez okres wskazany lub wynikający z tych przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzane są przez nas przez okres niezbędny do realizacji określonego celu lub do momentu wniesienia i uznania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a po tym okresie są usuwane lub anonimizowane.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe są udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach i w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków lub uprawnień Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniamy wszelkie możliwe, dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby, których dane dotyczą mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw podmiotów danych wynikających z przepisów prawa na nasz adres e-mail iodo@osadkowski.pl.

W uzasadnionych przypadkach, w celu dokonania prawidłowej identyfikacji lub potwierdzenia deklarowanej tożsamości, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Wszelkie żądania związane z realizacją Twoich praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych, w sytuacji, kiedy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający, tj. na zlecenie innego Administratora Danych Osobowych, przekażemy Ci odpowiednią informację w tym zakresie.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest między innymi zapobieganie oszustwom i naruszeniom bezpieczeństwa, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, a także marketing bezpośredni. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych lub elektronicznych kanałów komunikacji lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony przez nas sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do wyczerpującej informacji o przetwarzaniu i udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na żądanie informacje w tym o tym, jakie dane nam dostarczyłeś oraz jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonali odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas usług i narzędzi lub usług naszych zaufanych Partnerów.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych, jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - np. marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iodo@osadkowski.pl) lub z naszym zespołem (centrum@osadkowski.pl).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych osobowych może być niezbędne do prawidłowej realizacji konkretnego działania, prawidłowego świadczenia usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia oraz wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz od nas odpowiednią informację bezpośrednio lub informacja ta będzie udostępniona w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Brak podania wymaganych danych osobowych może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas usług, spowodować zawieszenie lub rozwiązanie umowy lub uniemożliwić realizację żądania czy zgłoszenia a także spowodować naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystamy z komputerowych systemów informatycznych, w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych mają za zadanie podnoszenie jakości, efektywności, wydajności realizowanych operacji przetwarzania danych, jakości usług oraz bezpieczeństwa informacji.

W określonych przypadkach komputerowe systemy informatyczne mogą podejmować zautomatyzowane decyzje wpływające na sposób przetwarzania danych osobowych oraz sposób realizacji praw przysługujących osobom których dane dotyczą. Dołożymy wszelkich starań, aby sytuacje takie były odpowiednio komunikowane, jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości w tym zakresie zgodnie z ustalonymi zasadami komunikacji.

Informacje o profilowaniu.

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności naszych stron WWW i udostępnianych przez nas narzędzi gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki Użytkownicy naszych stron WWW korzystają z naszej strony oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani.

Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem oferowanych produktów i usług.

Informacje o zapisywaniu danych w urządzeniu końcowym.

Zapisywanie danych w urządzeniu końcowym Użytkownika związane jest z korzystaniem ze stron WWW i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach, których wykorzystywane są tak zwane Cookies lub inne, podobne technologie. Jest to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystają Użytkownicy przede wszystkim odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujących się do stron WWW (wiadomości zawierające elementy graficzne, czcionki i inne elementy).

Na naszych stornach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie Cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania bezpieczeństwa, jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich działania oraz monitorowania zachowania Użytkowników.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, głównie ze względu korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego. W takich przypadkach zostaną zastosowane wymagane przepisami środki bezpieczeństwa gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych oraz praw i wolności osób których dane dotyczą.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach oraz klauzulach informacyjnych, które zamieszczamy na naszych stronach WWW lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.

O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na udostępniony nam adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności, w tym, w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.

Postanowienia końcowe.

Dokument i opisane w nim zasady obowiązują z chwilą publikacji. Wszelkie odstępstwa od opisanych ogólnych zasad regulują inne dokumenty oraz szczegółowe zapisy przekazane w trakcie zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych procesów i operacji przetwarzania danych osobowych.