Regulamin Sklepu Internetowego Osadkowski.pl

1. Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Osadkowski.pl, prowadzony jest przez Osadkowski sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000708206, NIP: 9112025205, kapitał opłacony w całości 126.888.800,00 zł.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Przedstawiciel Klienta lub Klient, Wymagań Technicznych.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o czynności lub oświadczeniu woli Klienta, odnosi się to również do czynności lub oświadczeń woli dokonanych przez Przedstawiciela Klienta, który działa w imieniu i na rzecz Klienta.

4. Informacje prezentowane w ramach Sklepu Internetowego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego kierowane przez Sprzedawcę do Klienta i nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ani dla osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Administrator,
Administrator Danych Osobowych

Podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO.

Akcja Promocyjna

Uregulowane odrębnie szczególne warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności określające zasady przyznawania Klientom Punktów lub innych Korzyści. Jeżeli warunki Akcji Promocyjnej wyraźnie nie stanowią inaczej, Akcje Promocyjne nie łączą się.

Cena

Określona w złotych polskich kwota brutto, obejmująca podatki lub inne opłaty, do których uiszczenia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest Sprzedawca, należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta lub świadczenia usługi zgodnie z Umową Sprzedaży i płatna przez Klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sprzedawcę stanowią inaczej.

Czynność Punktowana

Czynność dokonana przez Klienta, za którą Klient otrzymuje Punkty lub inne Korzyści, na zasadach określonych w Regulaminie i w ramach Akcji Promocyjnych. Czynnością Punktowaną jest w szczególności zakup przez Klienta określonych przez Sprzedawcę Produktów.

Dane Osobowe

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO.

Hasło

Ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Przedstawiciel Klienta oraz Klient są zobowiązani do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek nieupoważnionym do tego osobom). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca udostępnia Przedstawicielowi Klienta oraz Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła za pomocą odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w ramach Sklepu Internetowego.

Informacja Handlowa

Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Klient

Przedsiębiorca, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, będący użytkownikiem końcowym lub dystrybutorem Produktów. Klient oświadcza, że korzystanie przez niego z Usług Elektronicznych jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą oraz ma dla niego charakter zawodowy, w szczególności wynikający z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientem nie może być konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ani osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klient może działać samodzielnie, a także w jego imieniu i na jego rzecz może działać Przedstawiciel Klienta.

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konsultacje

Usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta polegająca na doradztwie w wybranych obszarach związanych z rolnictwem, w tym w szczególności w zakresie agrotechniki, nawożenia, nasion roślin upraw rolniczych, skupu płodów rolnych, maszyn rolniczych, usług finansowych i ubezpieczeń oraz środków ochrony roślin na zasadach wskazanych w Regulaminie. Konsultacje dotyczące środków ochrony roślin odbywają się w szczególności w zakresie określonym w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. c oraz art. 25 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Środkach Ochrony Roślin i dotyczą jedyKonto Oznaczony Loginem i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Przedstawiciela Klienta lub Klienta z funkcjonalności i/lub Usług Elektronicznych. Przedstawiciel Klienta lub Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Przedstawiciel Klienta lub Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym – samodzielnie lub na zasadach określonych w pkt 3 ust. 6 i nast. nie Użytkowników Profesjonalnych.

Konto

Oznaczony Loginem i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Przedstawiciela Klienta lub Klienta z funkcjonalności i/lub Usług Elektronicznych. Przedstawiciel Klienta lub Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Przedstawiciel Klienta lub Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym – samodzielnie lub na zasadach określonych w pkt 3 ust. 6 i nast.

Korzyść

Określone przez Sprzedawcę świadczenie przyznawane przez niego na rzecz Klienta na zasadach określanych przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie i w ramach odrębnych dokumentów, w szczególności dotyczących Akcji Promocyjnych. Korzyścią w szczególności może być pomniejszenie Ceny określonego Produktu objętego Programem Rabatowym w ramach Zamówień składanych przez Klienta o wartość przyznanych i zaewidencjonowanych Punktów według przelicznika określonego w Regulaminie lub w ramach Akcji Promocyjnych.

Koszyk

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie oraz ewentualnych kosztów wysyłki i innych kosztów lub upustów oraz wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy.

Login

Adres e-mail Przedstawiciela Klienta lub Klienta podany podczas tworzenia Konta.

Punkt

Jednostka przyznawana Klientowi za Czynności Punktowane w ramach Programu Rabatowego, na zasadach określonych w Regulaminie lub w ramach odrębnych Akcji Promocyjnych. Punkty nie są instrumentem płatniczym, pieniądzem elektronicznym ani walutą wirtualną, nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani żadne inne środki finansowe, jednak ich wykorzystanie może być warunkiem otrzymania przez Klienta, Korzyści od Sprzedawcy.

Nabywca Ostateczny
Środków Ochrony Roślin

Podmiot, który nabywa środki ochrony roślin, o których mowa w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia nr 1107/2009, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu.

Prekursor Materiałów Wybuchowych Podlegający Ograniczeniom

Wymieniona w załączniku I Rozporządzenia 2019/1148 substancja w stężeniu wyższym niż odpowiednia wartość graniczna określona w kolumnie 2 tabeli w załączniku I, w tym mieszanina lub inna substancja, w której wymieniona w tym załączniku substancja jest obecna w stężeniu wyższym niż odpowiednia wartość graniczna.

Prekursor Materiałów Wybuchowych Podlegający Regulacji

Wymieniona w załączniku I lub II Rozporządzenia 2019/1148 substancja, w tym mieszanina lub inna substancja, w której substancja wymieniona w tych załącznikach jest obecna, z wyłączeniem jednorodnych mieszanin ponad 5 składników, w których stężenie każdej z wymienionych w załączniku I lub II substancji wynosi poniżej 1 % [m/m].

Produkt

Usługa lub rzecz ruchoma przedstawiona w Sklepie Internetowym, niezależnie od jej aktualnej dostępności, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie, będące rzeczą ruchomą oraz stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, są fabrycznie nowe.

Program Rabatowy

Program Rabatowy, będący programem lojalnościowym w systemie gromadzenia Punktów organizowanym przez Sprzedawcę na terytorium Polski, w celu promocji i reklamy Sprzedawcy, do którego Klient przystępuje poprzez akceptację Regulaminu. Program Rabatowy jest nieodpłatny i ma charakter uzupełniający wobec Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem. Nie jest możliwe uczestnictwo w Programie Rabatowym bez zawarcia Umowy o Świadczenie Usług i na odwrót.

Przedstawiciel Klientaa

Osoba fizyczna, prawidłowo umocowana do reprezentacji / działania na rzecz i w imieniu Klienta. Przedstawiciel Klienta może występować w imieniu więcej niż 1 (jednego) Klienta – w takiej sytuacji, w ramach funkcjonalności Konta, może on wybrać Klienta, w imieniu którego podejmuje danej czynności i składa oświadczenia woli.

Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług

Niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, zawierania Umów Sprzedaży oraz Programu Ekstra Rabat. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.

RODO, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, Str. 1 z późn. zm.).

Rozporządzenie 1107/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 309, Str. 1 z późn. zm.).

Rozporządzenie 2019/1148

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 186, str. 1 z późn. Zm.).

Sklep Internetowy / Sklep

Prowadzona przez Sprzedawcę platforma umożliwiająca składanie Zamówień oraz korzystanie przez Klienta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: Osadkowski.pl

Sprzedawca

Osadkowski sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000708206, NIP: 9112025205, kapitał opłacony w całości 126.888.800,00 zł.

Treść / Treści

Elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (w szczególności informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego odpowiednio przez Sprzedawcę, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu lub umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży posiada dla Klienta charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Usługa Elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem.

Ustawa o Środkach Ochrony Roślin

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.).

Użytkownik Profesjonalny

Osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin, o których mowa w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia nr 1107/2009, w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie.

Wymagania Techniczne

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym Usług Cyfrowych, złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i aby zawrzeć Umowę, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres poczty elektronicznej oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych, w tym Formularza.

Zamówienie

Oświadczenie woli składane na rzecz Sprzedawcy przez Klienta, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, a także zawierające dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu, będzie to traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży każdego z nich. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, wówczas wszystkie oferty będą procedowane równolegle.

3. Usługi Elektroniczne i utworzenie Konta

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. założenie i utrzymanie Konta;
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień oraz dokumentów księgowych;
c. składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży;
d. Koszyk;
e. umówienie Konsultacji;
f. przyznawanie Klientom Punktów i Korzyści na zasadach określonych w Regulaminie lub w ramach odrębnych Akcji Promocyjnych, premiujących określone przez Sprzedawcę Czynności Punktowane;
g. ewidencjonowanie Punktów i Korzyści w ramach Konta, w ramach funkcjonalności „portfel” -w przypadku Klientów aktywnie korzystających z Programu Rabatowego;
h. wymiana Punktów na Korzyści i ewidencjonowanie ich wykorzystania;

2. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usług Elektronicznych wskazanych w pkt 3 ust. 1 lit. a, b, e, g.

3. Usługa założenia i utrzymania Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony i umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 lit. b-h powyżej, a także dostęp do innych funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę.

4. W celu rejestracji Konta, Przedstawiciel Klienta lub Klient musi wykonać łącznie następujące czynności:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego w tym ustalenie Hasła umożliwiającego dostęp do Konta; b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu; c. potwierdzenie, że korzystanie przez niego z Usług Elektronicznych jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą oraz ma dla niego charakter zawodowy; d. wciśnięcie pola „Zarejestruj”.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a. wykonanie czynności opisanych w ust. 4 powyżej; b. potwierdzenie poprawności wprowadzonego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres email podany przez Przedstawiciela Klienta lub Klienta w toku rejestracji.

6. Klient może również wnioskować o rejestrację Konta przez Sprzedawcę poprzez wypełnienie przez Klienta elektronicznej wersji odpowiedniego formularza dostarczonego przez przedstawiciela handlowego Sprzedawcy.

7. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient może wskazać dodatkowo Przedstawicieli Klienta, dla których również wnioskuje o utworzenie Kont.

8. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Sprzedawca weryfikuje prawidłowość i prawdziwość danych przekazanych przez Klienta. W przypadku pomyślnej weryfikacji, Sprzedawca tworzy Konto dla Klienta oraz - jeżeli zostali wskazani - dla Przedstawicieli Klienta.

9. W celu pomyślnej rejestracji Konta zgodnie z ust. 6 powyżej, Klient lub Przedstawiciel Klienta (jeżeli został wskazany), musi wykonać kolejno następujące czynności:

a. potwierdzić poprawność wprowadzonego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji; b. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu; c. ustalić Hasło umożliwiające dostęp do Konta;

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a. wykonanie czynności opisanych w ust. 9 powyżej; b. potwierdzenie prawidłowości rejestracji poprzez wpisanie odpowiedniego kodu dostarczonego za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta w toku rejestracji.

11. Wraz ze skierowaniem wiadomości e-mail umożliwiającej weryfikację podanego adresu elektronicznego, o której mowa w pkt 3 ust. 5 lit. b oraz pkt 3 ust. 9 lit. a powyżej, udostępniany jest Regulamin oraz treść Polityki prywatności.

12. Klient może dokonać modyfikacji danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i przypisanych do Konta, z wyłączeniem modyfikacji Numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Modyfikacja pozostałych danych może nastąpić poprzez funkcjonalność dostępną po zalogowaniu Klienta do Konta lub na wniosek zgłoszony przez Klienta bezpośrednio na adres e-mail: bok@osadkowski.pl z aktualnie przypisanego adresu e-mail do Konta.

13. Klient może, w każdej chwili i bez podawania przyczyny, usunąć Konto na wniosek zgłoszony przez Klienta bezpośrednio na adres e-mail: bok@osadkowski.pl z aktualnie przypisanego adresu e-mail do Konta. Usunięcie konta oznacza wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług, o którym mowa w pkt 9 ust. 3 poniżej.

14. Korzystanie z Koszyka ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

15. Informacje o Produktach wybranych przez Klienta są zapamiętywane w Koszyku również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu z Konta, jednak nie zapewnia to dostępności dodanej do koszyka ilości lub egzemplarzy oraz Cen wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

16. W celu zachowania możliwie wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca może wprowadzić:

a. limit ilości Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia, w szczególności ze względu na ich aktualną dostępność lub b. minimalny lub maksymalny próg wartości lub ilości Produktów w Koszyku, w stosunku do których możliwa jest realizacja Zamówienia.

17. Umówienie Konsultacji możliwe jest po zalogowaniu Klienta do Konta poprzez naciśnięcie na adres e-mail dedykowanego doradcy, stanowiący hiperłącze (odsyłacz pocztowy) oraz wysłanie wiadomości e-mail.

18. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

19. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w Regulaminie, a Klient w szczególności poprzez nieudostępnianie osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.

4. Umowa Sprzedaży

1. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie z Klientem będącym użytkownikiem końcowym Produktów lub ich dystrybutorem, z zastrzeżeniem pkt 10 ust. 1.

2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na podstronie każdego Produktu.

3. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym. Na zasadach określonych w Regulaminie, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie.

4. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym, poprzez wykonanie następujących czynności:

a. dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz przejście do formularza Zamówienia w celu wypełnienia szczegółowych danych;
b. wypełnienie formularza Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, przy czym możliwe jest również zweryfikowanie poprawności danych Klienta automatycznie zaimportowanych z Konta i ich ewentualna zmiana;
c. wybór sposobu zapłaty, metody dostawy, a także ewentualne skorzystanie z Korzyści, jeżeli są dostępne w ramach danego Zamówienia;
d. w przypadku Zamówień obejmujących Produkty stanowiące środki ochrony roślin oraz prekursory materiałów wybuchowych, o których mowa w pkt 10 i 11 Regulaminu – potwierdzenie spełnienia przez Klienta warunków do zawarcia Umowy Sprzedaży dot. tych Produktów poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów (pól wyboru);
e. złożenie oświadczenia, że złożenie Zamówienia jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą oraz ma dla niego charakter zawodowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru);
f. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowane podsumowanie Zamówienia;
g. przesłanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku;
h. w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może zostać przekierowany na stronę tego dostawcy w celu dokonania płatności.

5. W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca może poinformować Klienta w ramach Sklepu Internetowego lub poprzez wiadomość elektroniczną przesyłaną na adres e-mail przypisany do Konta, o potwierdzeniu otrzymania Zamówienia. Wyświetlony komunikat lub przesłana wiadomość nie są równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji ani z przyjęciem oferty Klienta, co następuje zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.

6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta płatności, którą rozumie się jako otrzymanie przez Sprzedawcę od operatora płatności informacji o prawidłowym dokonaniu płatności na rzecz Sprzedawcy.

7. Sprzedawca może w związku ze złożeniem przez Klienta Zamówienia wyświetlać w ramach Sklepu komunikaty lub przesyłać wiadomości e-mail, w szczególności informujące o statusie płatności lub Zamówienia, przypominające o niedokonanej płatności niezbędnej do zawarcia Umowy Sprzedaży, informujące braku przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty w związku z brakiem dokonania płatności.

8. Łączna wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy oraz ewentualnie dodatkowe koszty i rabaty, w tym Korzyści wynikające z Programu Rabatowego. O łącznej wartości Zamówienia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. W celu zachowania możliwie wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca może określić minimalny lub maksymalny próg liczby Produktów lub ilości danego Produktu, wymaganej aby Klient mógł złożyć Zamówienie.

10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na adres e-mail przypisany do Konta.

11. Klient może wycofać zgodę, o której mowa w ust. 10 powyżej, kontaktując się ze Sprzedawcą na dane wskazane w pkt 16. ust. 1 Regulaminu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w zakresie jednej lub więcej ofert złożonych w ramach Zamówienia, z ważnych przyczyn w ciągu 30 dni od jej zawarcia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub przypisany do Konta.

13. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki aktualnie obowiązujących Akcji Promocyjnych lub Programu Rabatowego nie stanowią inaczej.

14. Sprzedawca jest uprawniony do różnicowania cen w stosunku do różnych Klientów na podstawie potencjału gospodarstwa Klienta, rozumianego jako m.in. jako wielkość gospodarstwa w hektarach, wielkość upraw, rodzaj prowadzonej działalności, intensywności upraw, a także historii współpracy z Klientem. Ocena jest dokonywana każdorazowo przed zawarciem Umowy Sprzedaży, a w razie zmiany opisanych w zdaniu pierwszym warunków - Sprzedawca może zmienić stosowane wobec Klienta Ceny. Ceny każdorazowo będą uwidocznione na podstronach Produktów.

5. Płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, których dostępność każdorazowo określona jest w ramach Sklepu Internetowego w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Dostępne sposoby oraz terminy płatności mogą ulegać zmianie w zależności od Produktów objętych Zamówieniem.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, który wybrał płatność z góry, w szczególności płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym kontaktując się telefonicznie, wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość SMS na adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Konta.
Nieuiszczenie płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia może spowodować, brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

5. W przypadku braku odbioru Produktu przez Klienta w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu odbioru Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta – w sytuacji kiedy Klient uiścił płatność z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia poniesionych przez Sprzedawcę rzeczywistych kosztów obsługi Zamówienia, w tym w szczególności kosztów transportu Produktów do Sprzedawcy lub na adres dostawy wskazany podczas składania Zamówienia przez Klienta. O dokonaniu takiego potrącenia Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta.

7. Jeżeli Klient nie odebrał Produktu w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może na koszt i niebezpieczeństwo Klienta samodzielnie przechować Produkt lub oddać Produkt na przechowanie. Koszty ponownej dostawy nieodebranego w pierwotnie wyznaczonym terminie Produktu obciążają Klienta.

6. Dostawa

1. Dostawy Produktów są możliwe jedynie na terenie Polski.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne metody dostawy, których dostępność każdorazowo określona jest w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży i może zależeć od rodzaju, liczby, ilości, gabarytów lub producenta zamówionych Produktów.

3. Sprzedawca doręcza zamówione Produkty będące rzeczą ruchomą bez zbędnej zwłoki na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta lub na inny wskazany przez Klient adres podany w Zamówieniu.

4. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Produktów, w szczególności różnych rodzajów, gabarytów lub producentów, Sprzedawca jest uprawniony do doręczenia Produktów w więcej niż jednej partii, w zakresie rozsądnym dla Klienta. W przypadku realizacji dostawy w kilku partiach z inicjatywy Sprzedawcy, Sprzedawca poniesie koszty przesyłek przewyższające koszt wybranej przez Klienta metody dostawy, jaki obowiązuje w przypadku jednorazowej dostawy wszystkich Produktów objętych Zamówieniem.

5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu. Termin dostawy liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt 4. ust. 6 powyżej.

6. Przewidywany termin dostawy Zamówienia jest każdorazowo wskazany na podstronie Produktu. Termin dostawy może w szczególnych, uzasadnionych m.in. rodzajem Produktu, warunkami pogodowymi lub wybraną przez Klienta metodą dostawy, przypadkach trwać do 1 miesiąca ponad termin wskazany na podstronie Produktu, co nie dotyczy dostawy Zamówienia w kilku partiach, o której mowa w ust. 4 powyżej.

7. Dostawa Produktu będącego rzeczą ruchomą jest odpłatna, a ostateczny koszt dostawy może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu, jego liczby/ilości lub metody dostawy. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest bezpłatna.

8. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnym przewidywanym czasie dostawy Zamówienia, o terminie dostawy decyduje najdłuższy podany termin.

9. W momencie wysłania Produktów do Klienta, Sprzedawca może wysyłać do Klienta wiadomość e-mail lub wiadomość SMS informujące o tym fakcie, na adres e-mail i numer telefonu przypisane do Konta.

10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu do transportu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia ze względu na ważne powody, w szczególności ze względu na dostępność Produktu.

7. Program Rabatowy

1. W ramach uczestnictwa Klienta w Programie Rabatowym, Sprzedawca będzie przyznawał Klientowi określoną liczbę Punktów wskutek dokonania przez Klienta lub działającego w jego imieniu i na jego rzecz Przedstawiciela Klienta Czynności Punktowanych. Liczba przyznawanych Punktów zależy od wykonanej Czynności Punktowanej. Lista Czynności Punktowanych (w tym Produktów objętych Programem Rabatowym) oraz przysługujących w ich ramach Punktów dostępna jest pod adresem: Osadkowski.pl/faq/program-rabatowy i może być na bieżąco modyfikowana przez Sprzedawcę. Uwzględniając możliwość różnicowania cen w stosunku do różnych Klientów, zgodnie z pkt. 4 ust. 14 Regulaminu, liczba przysługujących Punktów lub Cena Produktu z uwzględnieniem rabatu może ulec zmianie dla danego Klienta i w takim przypadku ostateczna liczba przysługujących Punktów lub Cena Produktu z uwzględnieniem rabatu będzie widoczna po zalogowaniu Klienta do Konta.

2. W przypadku, gdy Czynnością Punktowaną jest zakup określonego Produktu, liczba przysługujących Punktów lub Cena Produktu z uwzględnieniem rabatu wynikającego z ich przyznania, każdorazowo widnieje dodatkowo na podstronie tego Produktu.

3. W przypadku, gdy Czynnością Punktowaną jest zakup określonego Produktu, Klient w zależności od swojego wyboru – ma możliwość:

a. wymienić Punkty na Korzyść w ramach tego samego Zamówienia, za które są one przyznawane, albo;
b. zaewidencjonować przyznane Punkty na Koncie, w ramach funkcjonalności „portfel”, w celu ich wykorzystania w ramach przyszłych Zamówień lub Akcji Promocyjnych.

4. W przypadku wyboru przez Klienta zaewidencjonowania Punktów na Koncie (pkt 7 ust. 3 lit. b powyżej), Punkty będą ewidencjonowane na Koncie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej Produkty objęte Programem Rabatowym.

5. Punkty będą ewidencjonowane na Koncie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło wykonanie przez Klienta Czynności Punktowanej innej niż zakup określonego Produktu.

6. W przypadku, w którym Sprzedawca uzyska informację, że nie zostały spełnione warunki przyznania Punktów lub Korzyści, a pomimo tego zostały one przyznane, Sprzedawca jest uprawniony do skorygowania liczby zaewidencjonowanych Punktów lub cofnięcia (anulowania) przyznanej Korzyści. Liczba punktów w takiej sytuacji korygowana jest zgodnie z kolejnością ich przyznania Klientowi, w ten sposób, że w pierwszej kolejności cofnięte zostają Punkty przyznane Klientowi wcześniej, a następnie Punkty przyznane Klientowi później.

7. W przypadku anulowania, zmiany lub częściowej realizacji Zamówienia w którym zostały wykorzystane Punkty lub Korzyści lub zostały naliczone Punkty, Sprzedawca dokona korekty Punktów na Koncie Klienta w liczbie wynikającej z różnicy pomiędzy przyznanymi i wykorzystanymi Punktami w Zamówieniu lub w związku z zamówieniem w momencie jego złożenia a przyznanymi i wykorzystanymi Punktami wynikającymi z anulowania, zmiany, lub częściowe realizacji Zamówienia.

8. Punkty i Korzyści mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez i na rzecz tego Klienta, któremu zostały przyznane oraz w ramach danego Konta. Nie jest możliwe przekazanie Punktów lub Korzyści innemu Klientowi ani na inne Konto tego samego Klienta, w szczególności utworzone wskutek zmiany danych.

9. Punkty i Korzyści mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie w relacji ze Sprzedawcą i jedynie w ramach Sklepu Internetowego. O ile odrębne warunki Akcji Promocyjnych nie stanowią inaczej, Punkty nie umożliwiają uzyskania rabatów, nabycia usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedawca, ani w ramach innych programów lojalnościowych Sprzedawcy (jak np. Osadkowski Travel, Agro Premia).

10. Niewykorzystane, zaewidencjonowane Punkty wygasają co jest równoznaczne z brakiem możliwości ich wymiany na Korzyść po zaistnieniu lub upływie niżej wskazanych zdarzeń bądź terminów:

a. w terminie 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaewidencjonowano przyznane Punkty na Koncie, jeżeli w tym okresie nie zostaną one zamienione na Korzyść – w liczbie Punktów przyznanych przed ww. terminem;
b. po upływie okresu wypowiedzenia, jeżeli Sprzedawca lub Klient wypowie Umowę o Świadczenie Usług na zasadach opisanych w pkt 9 ust. 1 i 3 Regulaminu, a także w przypadku usunięcia przez Klienta Konta w sposób opis
any w pkt 3 ust. 13 Regulaminu – wszystkie zgromadzone Punkty;
c. jeżeli Sprzedawca rozwiąże Umowę o Świadczenie Usług w trybie opisanym w pkt 9 ust. 2 Regulaminu – wszystkie zgromadzone Punkty.
d. w przypadku skutecznego odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży – w liczbie przyznanych i zaewidencjonowanych Punktów za określone Produkty w ramach tej Umowy Sprzedaży.
e. w przypadku uznania roszczenia Klienta z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę na dany Produkt i zwrotu całości lub części zapłaconej przez Klienta Ceny – w liczbie odpowiednio przyznanych i zaewidencjonowanych Punktów za ten Produkt.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 lit. d., e. powyżej Sprzedawca ma prawo dochodzić od Klienta zwrotu Korzyści, przyznanej w wyniku wykorzystania Punktów, tj. w szczególności różnicy pomiędzy Ceną regularną Produktu a Ceną obniżoną o wartość Punktów.

12. Warunki Akcji Promocyjnych mogą przewidywać krótszy termin ważności Punktów niż określony w ust. 9 lit. a powyżej, który ma charakter nadrzędny wobec postanowień Regulaminu.

13. Informacje o liczbie przyznanych Punktów oraz terminie ich ważności może uzyskać jedynie Klient w ramach funkcjonalności dostępnej na Koncie. Sprzedawca może wprowadzić również inne metody informowania Klienta o liczbie przyznanych Punktów oraz terminie ich ważności, w tym w szczególności za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta przypisanych do Konta.

14. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta Korzyści w postaci pomniejszenia Ceny Produktu lub Produktów objętych Programem Rabatowym w ramach Zamówienia składanego przez Klienta, o wartość przyznanych i zaewidencjonowanych Punktów, wysokość rabatu udzielanego od Ceny Produktu lub Produktów wynosi 1 grosz rabatu na każdy 0,01 wykorzystanego Punktu. Warunki Akcji Promocyjnej mogą czasowo lub w odniesieniu do niektórych Produktów wprowadzić inny przelicznik niż wskazany w zdaniu poprzednim.

15. W przypadku Korzyści w postaci pomniejszenia Ceny Produktów objętych Programem Rabatowym o wartość przyznanych i zaewidencjonowanych Punktów, w ramach Zamówienia składającego się z więcej niż 1 (jednego) Produktu, Ceny Produktów w ramach Zamówienia obniżane są proporcjonalnie na każdą grupę (linię) Produktów tego samego rodzaju. Klient nie ma wówczas możliwości samodzielnego wyboru Produktu lub Produktów, których Cena zostanie obniżona.

16. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 14 powyżej nie będzie możliwe proporcjonalne obniżenie Ceny Produktów (w szczególności z uwagi na zbyt małą liczbę Punktów na Koncie Klienta), zgodnie z mechanizmem tam wskazanym, nie będzie możliwe skorzystanie z Korzyści w postaci pomniejszenia Ceny Produktów objętych Programem Rabatowym w ramach takiego Zamówienia.

17. Cena Produktu może zostać pomniejszona maksymalnie do wysokości równej 1 zł netto, chyba że informacje na podstronie danego Produktu wskazują inaczej.

18. Punkty wykorzystywane w celu uzyskania rabatu od Ceny Produktów objętych Programem Rabatowym, są wykorzystywane zgodnie z kolejnością ich przyznania Klientowi, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywane są Punkty przyznane Klientowi wcześniej, a następnie Punkty przyznane Klientowi później.

19. Dla określenia, czy spełnione zostały progi minimalnej lub maksymalnej wartości Zamówienia uprawniające do złożenia Zamówienia, skorzystania z bezpłatnej dostawy, lub skorzystania z innych uprawnień przyznawanych przez Sprzedawcę, wiążąca jest wartość Zamówienia obliczana przed wykorzystaniem Punktów i naliczeniu wynikającego z nich rabatu od Cen poszczególnych Produktów.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Rabatowego w dowolnym momencie lub zastąpienia go innym programem. Szczegółowe informacje w zakresie wykorzystania Punktów oraz uzyskania Korzyści po zakończeniu Programu Rabatowego lub w sytuacji zastąpienia go innym programem, przekazane zostaną Klientowi za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres e-mail przypisany do Konta.

8. Reklamacje - Usługi Elektroniczne

1. Klient może złożyć reklamację związaną z działaniem Usług Elektronicznych.

2. Reklamacje w sprawach związanych z działaniem Usług Elektronicznych należy kierować:

a. na adres elektroniczny: bok@osadkowski.pl;
b. pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 16 ust. 1 lit. b Regulaminu z dopiskiem „Sklep Internetowy, reklamacja”.

3. W treści reklamacji Klient powinien zawrzeć:

a. dane umożliwiające identyfikację Klienta;
b. opis przedmiotu reklamacji, okoliczności zdarzenia skutkującego złożeniem reklamacji;
c. inne okoliczności umożliwiające skuteczne rozpatrzenie reklamacji np. konfiguracja oprogramowania i sprzętu, adres URL, data i czas zdarzenia, zrzuty ekranu i pojawiające się komunikaty;
d. wnioski (żądania) związane ze złożoną reklamacją;

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Jeżeli złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie lub podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o usunięcie braków lub uzupełnienie informacji w terminie 7 dni. Czas oczekiwania na uzupełnienie braków lub uzupełnienie informacji zawiesza upływ terminu na rozpatrzenie reklamacji, określonego w ust. 4 powyżej.

9. Warunki rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług

1. Sprzedawca może w każdym przypadku wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług z ważnych przyczyn w terminie 30 dni od dnia zaistnienia ważnej przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie złożone na adres e-mail przypisany do Konta.

2. Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi lub Usług Elektronicznych na rzecz Klienta, tj. rozwiązania Umowy o Świadczenie Usługi w przypadku:

a. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu;
b. udostępnieniu danych autoryzacyjnych do konta osobie nieuprawnionej;
c. podejmowania przez Klienta działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi lub zagrażających bezpieczeństwu Usługi.

3. Klient może zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej (wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej) w każdej chwili, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, poprzez skierowanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia na adres e-mail wskazany w pkt 16 ust. 1 lit. a Regulaminu (przesyłając je z adresu e-mail przypisanego do Konta) lub listownie na adres wskazany w pkt 16 ust. 1 lit. b Regulaminu.

4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta. W przypadku gdy koniec okresu wypowiedzenia przypadałby na moment wcześniejszy niż termin realizacji ostatniego Zamówienia, Umowa o Świadczenie Usług wygasa z chwilą realizacji ostatniego Zamówienia bądź z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt 4 ust. 8 lit. a powyżej. W okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej a wygaśnięciem Umowy o Świadczenie Usług nie są dostępne te funkcjonalności Sklepu Internetowego, które są przeznaczone dla Klientów.

10. Środki ochrony roślin

1. W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o Środkach Ochrony Roślin, złożyć Zamówienie oraz stroną Umowy Sprzedaży mogą być jedynie Klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi kwalifikacje określone w art. 28 Ustawy o Środkach Ochrony Roślin, wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin przeznaczone dla Użytkowników Profesjonalnych. Te same warunki musi spełnić osoba reprezentująca Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca udziela Nabywcom Ostatecznym Środków Ochrony Roślin, na ich żądanie – w tym zgłoszone w ramach Konsultacji, informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania.

3. Sprzedawca, w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu niż Nabywca Ostateczny Środków Ochrony Roślin, na jego żądanie, w tym zgłoszone w ramach Konsultacji, zapewnia możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w art. 25 pkt 1 lit. a lub b Ustawy o Środkach Ochrony Roślin. Osoba ta będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu.

4. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa, a także zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu oraz informacjami wskazanymi przez producenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia środków ochrony roślin przez Klienta, również w przypadkach, gdy udzielił on Klientowi Konsultacji dotyczących ich stosowania; postanowienie pkt 13 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

11. Prekursory materiałów wybuchowych

1. Informujemy, że niektóre produkty oferowane przez Sprzedawcę podlegają przepisom Rozporządzenia 2019/1148.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/1148 Sprzedawca, jako podmiot gospodarczy, który udostępnia Prekursor Materiałów Wybuchowych Podlegający Ograniczeniom innemu podmiotowi gospodarczemu, informuje, że nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego Prekursora Materiałów Wybuchowych Podlegającego Ograniczeniom przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu w art. 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia 2019/1148.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/1148 Sprzedawca, jako podmiot gospodarczy, który udostępnia Prekursor Materiałów Wybuchowych Podlegający Regulacji innemu podmiotowi gospodarczemu, informuje, że nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego Prekursora Materiałów Wybuchowych Podlegającego Regulacji przez przeciętnych użytkowników podlega obowiązkom w zakresie zgłaszania określonym w art. 9 Rozporządzenia 2019/1148.

4. W celu sprawdzenia, czy potencjalny nabywca Prekursora Materiałów Wybuchowych Podlegającego Ograniczeniom jest użytkownikiem zawodowym lub innym podmiotem gospodarczym, Sprzedawca, przy każdej transakcji zwraca się o następujące informacje, chyba że w ciągu jednego roku poprzedzającego datę tej transakcji informacje dotyczące tego potencjalnego nabywcy zostały już sprawdzone, a dana transakcja nie różni się znacząco od poprzednich:

a. dowód tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania potencjalnego nabywcy;
b. rodzaj działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, wraz z nazwą przedsiębiorstwa, adresem oraz numerem NIP lub innym stosownym numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa, jeżeli takowy istnieje, potencjalnego nabywcy;
c. zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom przez potencjalnego nabywcę.

5. Sprzedawca może odmówić przeprowadzenia transakcji, jeżeli ma uzasadnione powody, by wątpić w to, że zamierzone stosowanie jest zgodne z prawem lub że potencjalny Klient zamierza stosować Prekursor Materiałów Wybuchowych Podlegający Ograniczeniom do celu zgodnego z prawem. Sprzedawca zgłasza wówczas takie transakcje lub próby ich przeprowadzenia zgodnie z art. 9 Rozporządzenia 2019/1148.

12. Licencja

1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego, w tym do znaków towarowych i grafik, w tym w zakresie odpowiednich Produktów, przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Sprzedawca przyznaje Klientowi niewyłączne prawo (licencja niewyłączna), ograniczone w czasie i w miejscu, do nieodpłatnego korzystania z udostępnianej treści wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, maksymalnie przez czas obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług wobec Klienta i na terenie całego świata. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług z jakiegokolwiek powodu jest równoznaczne z wypowiedzeniem upoważnienia (licencji), o którym mowa w niniejszym ustępie, ze skutkiem na chwilę rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.

2. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie Internetowym, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.

3. Wykorzystywanie treści w innym zakresie, w tym w szczególności jakiekolwiek przekazywanie osobom trzecim lub wykonywanie kopii jakichkolwiek treści dla osób trzecich, wychodzące poza zakres realizacji Umowy o Świadczenie Usług jest niedozwolone bez wyraźnej, uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

13. Obowiązki i odpowiedzialność Sprzedawcy i Klienta

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości Usług Elektronicznych, lecz nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Sklepu Internetowego, jego poszczególnych funkcji oraz Usług Elektronicznych. To oznacza, że w ich funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak np. siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty i utraconych korzyści poniesionych przez Klienta, w tym szczególności:

a. za przypadkową utratę lub uszkodzenie Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży w czasie ich dostawy – niezależnie od podmiotu ją realizującego (przewoźnika),
b. z powodu czasowej niedostępności Usług Elektronicznych lub Sklepu Internetowego lub
c. gdy nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług nastąpiło z winy nieumyślnej Sprzedawcy albo z winy Klienta.

3. Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług Elektronicznych.

4. Klient ponadto zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. bieżącego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta, z zastrzeżeniem pkt 3 ust. 7 powyżej;
c. korzystania z Usług Elektronicznych i funkcjonalności Sklepu Internetowego udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający ich funkcjonowania. Za działanie zakłócające funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub Usług Elektronicznych może być uznane w szczególności:
i. składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów,
ii. korzystanie z Usług Elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);

d. korzystania z Usług Elektronicznych i funkcjonalności Sklepu Internetowego udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e. zapewnienia, że z Konta będzie korzystać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, w tym do zawierania w jego imieniu Umów Sprzedaży, składania oświadczeń woli oraz składania oświadczeń, o których mowa w pkt 3 ust. 4 lit. c i w pkt 4 ust. 3 lit. d, e;
f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych kosztów w pełnej wysokości;
g. terminowego odbioru zamówionych Produktów, zgodnie z wybranym sposobem ich dostawy;
h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
i. niepodejmowania działań takich jak:
i. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
ii. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizowania płatności;
iii. modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za Produkty stanowiące rzeczy ruchome uregulowana jest w pkt 14.

6. Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w zakresie Produktów, których nie jest jednocześnie producentem, chyba że odrębne uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą stanowią inaczej. Produkty, których Sprzedawca nie jest producentem, a są prezentowane w Sklepie, mogą być objęte gwarancją osoby trzeciej, w tym producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania w zakresie danego Produktu podawane są wówczas w odpowiedniej karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

7. W przypadku, gdy Sprzedawca jest producentem Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może udzielić na nie gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania w zakresie danego Produktu podawane są wówczas w odpowiedniej karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

8. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w szczególności z tytułu czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku zachowań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie na skutek prowadzonych Konsultacji, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

9. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży będącej bezpośrednią podstawą odpowiedzialności - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.

10. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Klienta o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

14. Rękojmia

1. Postanowienia niniejszego ust. 14 stosuje się wyłącznie do Produktów będących rzeczami ruchomymi.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wadliwość wynika z niewłaściwego i nienależytego użycia Produktów oraz nieprawidłowego korzystania z nich, jak i ich nieprawidłowego składowania, przechowywania i przemieszczania. Sprzedawca nie odpowiada za skuteczność sprzedawanych Produktów w zakresie ich przeznaczenia, zapewnień producenta i zamierzonych celów Klienta. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości, wady i uszkodzenia oraz zniszczenia wynikające z użycia czy wykorzystania Produktów przez Klienta, korzystającego w tym zakresie z osób trzecich.

3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek pośrednią lub wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Produktami będącymi rzeczami ruchomymi, odniesione przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość i za zgodną z Umową Sprzedaży ilość lub liczbę dostarczanych Produktów będących rzeczami ruchomymi.

5. Reklamacje dotyczące ilości / liczby Produktów winny być zgłaszane Sprzedawcy w chwili ich wydania. W przypadku reklamacji zgłaszanych i wymaganych niniejszym paragrafem w chwili dostawy przez przewoźnika / kuriera z uwzględnieniem wymagań co do protokołu reklamacyjnego wskazanych w rozdziale 7 i 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych (Dz. U. z 1997 r. nr 26. poz. 142 z późn. zm.) lub przepisach wydanych w ich miejsce, reklamacje winny być zgłaszane na piśmie w formie protokołu reklamacyjnego zawierającego opis wszystkich wad i niezgodności ponoszonych przez Kupującego, a sporządzonego przez przewoźnika. Taki protokół reklamacyjny i zawarte w nim oświadczenia przewoźnika nie wiążą Sprzedawcy, a jedynie stanowią podstawę dla Klienta do dokonania zgłoszenia reklamacyjnego wymaganego w ust. 10 poniżej.

6. Reklamacje jakościowe Produktów, będących rzeczami ruchomymi, widoczne przy dostawie, winny być zgłaszane w chwili ich wydania Klientowi.

7. W przypadku wad ukrytych termin zgłoszenia reklamacji wynosi 3 (trzy) dni od dnia ich wykrycia.

8. Jeżeli reklamację zgłasza podmiot trzeci za pośrednictwem Klienta, Klient jest zobowiązany przekazać ją Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania od osoby trzeciej. W takim przypadku Klient jest zobowiązany zapewnić udział Sprzedawcy w przeglądzie i odbiorze reklamacyjnym w miejscu położenia Produktów (w sytuacji braku dostarczenia Produktów do siedziby Sprzedawcy).

9. Jeżeli inne postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania, wydanie Klientowi Produktów bez dodatkowej adnotacji Klienta o zastrzeżeniach lub wadach stanowi oświadczenie Klienta co do przyjęcia danej partii lub całości Produktów bez zastrzeżeń ilościowych oraz wad widocznych i uszkodzeń w zakresie dostarczonych Produktów, kompletności, oznakowania, wartości, opakowania i innych właściwości Produktów, jak również wad jakościowych.

10. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanych terminów lub z naruszeniem wskazanych zasad, nie będą uwzględniane, a roszczenia Klienta wygasają.

11. Wszelkie wady zgłaszane przez Klienta następować będą w formie protokołu reklamacyjnego, wskazującego datę powstania wady, jej charakter i szczegółowy opis, jak również osobę lub osoby samodzielnie uprawnione do wykonywania wszystkich czynności reklamacyjnych w imieniu i na rzecz Klienta. Reklamacja może zostać zgłoszona:

a. telefonicznie – poprzez kontakt na infolinię, pod numerem +48 662 110 960 (protokół reklamacyjny wypełniony w trakcie rozmowy przez pracownika Sprzedawcy); b. w ramach funkcjonalności w Sklepie Internetowym (protokół reklamacyjny wypełniony przez Klienta); c. przez przedstawiciela handlowego Sprzedawcy bądź kierownika jednostki organizacyjnej Sprzedawcy (protokół reklamacyjny wypełniony przez pracownika Sprzedawcy); d. pocztą tradycyjną na adres: Kolejowa 6, 56-420 Bierutów z dopiskiem "reklamacja” (protokół reklamacyjny wypełniony przez Klienta); e. pocztą elektroniczną na adres centrum@osadkowski.pl (protokół reklamacyjny wypełniony przez Klienta).

12. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i powiadomić Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie skorzystania przez Sprzedawcę z usług osób trzecich (w tym usługi przebadania laboratoryjnego), również z serwisu / zaplecza technicznego producenta w Polsce lub za granicą, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie lub czasu koniecznego do należytego wykonania przez Klienta innych niezbędnych obowiązków.

13. W razie braków w dokumentacji dotyczącej zgłoszenia reklamacyjnego, termin wskazany w ust. 12 powyżej zaczyna biec na nowo od dnia doręczenia niezbędnych dokumentów, wskazanych przez Sprzedawcę.

14. W sprawach szczególnie skomplikowanych, Sprzedawca zastrzega wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w ust. 12 powyżej do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania ostatecznych informacji o zasadności zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

15. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest listownie za pomocą listu poleconego, chyba że Klient podał w treści zgłoszenia reklamacyjnego, jako formę kontaktu w sprawie reklamacji adres e-mail – wówczas o sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę z adresu e-mail: reklamacje@osadkowski.pl.

16. Możliwe są następujące sposoby rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji:

a. uznanie – wówczas Klient otrzymuje informację o uznaniu reklamacji i sposobie jej realizacji; b. brak podstaw do uznania reklamacji – wówczas Klient otrzymuje informację o odmowie uznania reklamacji i przyczynach odmowy, a także o możliwości odwołania od decyzji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. W takim przypadku po otrzymaniu odwołania, Sprzedawca udzieli na nie odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia odpowiedzi – ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio. c. weryfikacja prawidłowości reklamacji jest niemożliwa w terminie 14 dni – wówczas Klient otrzymuje informację o odmowie uznania reklamacji ze wskazaniem, że mając na uwadze chęć polubownego rozwiązania sporu sprawa zostanie poddana dodatkowej weryfikacji, a także o możliwości odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W takim przypadku po otrzymaniu odwołania – Sprzedawca udziela na nie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio.

17. Klient jest zobowiązany dostarczyć Produkty będące rzeczami ruchomymi do siedziby Sprzedawcy samodzielnie lub za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę. Produkty będące rzeczami ruchomymi, które nie mogą być przesłane do Sprzedawcy, będą podlegać zbadaniu i ocenie w miejscu ich położenia.

18. Klient jest odpowiedzialny za przesłanie Produktów do Sprzedawcy należycie opakowanych, zabezpieczonych i kompletnych.

19. Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie Sprzedawcy miejsca położenia (użycia) Produktów w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonania usługi reklamacyjnej. Udostępnienie powinno polegać na zabezpieczeniu miejsca położenia Produktów przed narażeniem Sprzedawcy na szkodę i udostępnieniu go w sposób niezakłócony przez inne podmioty.

20. Klient jest zobowiązany stosować się do stawek i kosztów (za godzinę pracy, koszty dojazdów oraz kosztów badań potrzebnych do usunięcia wad) obowiązujących u Sprzedawcy za usługi w przypadku bezzasadności reklamacji. Na wniosek Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi zestawienie takich stawek i kosztów.

21. W przypadku zgłoszenia bezzasadnej reklamacji, której bezzasadności nie można było ustalić bez obecności Sprzedawcy w miejscu położenia (użycia) Produktów, Klient, jeżeli nie uzgodni ze Sprzedawcą innych zasad oraz wynagrodzenia, jest zobowiązany do zapłaty kosztów zgodnie z protokołem serwisowym Sprzedawcy, sporządzonym przez serwis Sprzedawcy w miejscu położenia (użycia) Produktów. Klient lub osoba wskazana w ust. 11 jest zobowiązana do potwierdzenia protokołu serwisowego, a w przypadku bezzasadnej odmowy, serwis Sprzedawcy dokona jednostronnego ustalenia kosztów w oparciu o zasady z ust. 20 powyżej z mocą wiążącą dla Klienta.

22. Tak przy wydaniu Produktów, jak i w toku okresu rękojmi, w przypadku zaistnienia wady fizycznej Produktu, odpowiedzialność Sprzedawcy polega wyłącznie na obowiązku usunięcia wady Produktu, a w razie braku możliwości usunięcia, na wymianie wadliwego Produktu na taką samą ilość / liczbę Produktu wolnego od wad i Klient nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu. Naprawa Produktu winna nastąpić w niezwłocznym terminie, następującym od uznania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 11, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni z uwzględnieniem w razie potrzeby, ze względu na charakter wady, czasu niezbędnego do przygotowania prac lub sprowadzenia zamiennego Produktu. Sprzedawca poinformuje Klienta o wskazanych okolicznościach.

23. Sprzedawca realizuje prawa z tytułu rękojmi wyłącznie na terytorium Polski - poza jej granicami rękojmia nie obowiązuje.

15. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych jest Osadkowski sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z IOD listownie na adres: Osadkowski sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów lub na adres e-mai: iodo@osadkowski.pl.

3. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz korzystania z Usług Elektronicznych.

4. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych oraz praw podmiotów danych znajduje się pod adresem Osadkowski.pl/portal/polityka-prywatnosci/klauzula-informacyjna-kontrahenci/.

16. Informacje handlowe

1. Sprzedawca po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, ma prawo do wysyłania Informacji Handlowych na wskazane przez Klienta kanały komunikacji, tj. wiadomości e-mail lub wiadomości SMS pod przypisany do Konta adres e-mail lub numer telefonu.

2. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych w trakcie rejestracji Konta, a także możliwość zarządzania udzielonymi zgodami w ramach funkcjonalności udostępnionych po zalogowaniu się do Konta.

3. Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwość korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.

4. Klient może w każdym czasie wycofać swoją zgodę. Usunięcie Klienta z bazy marketingowej (co skutkuje niewysyłaniem przez Sprzedawcę dalszych Informacji Handlowych) nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wycofaniu zgody i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

Zgoda może zostać wycofana poprzez funkcjonalność dostępną po zalogowaniu Klienta do Konta lub poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości e-mail bezpośrednio na adres e-mail wskazany w pkt 16 ust. 1 lit. a Regulaminu z aktualnie adresu e-mail podanego w formularzu Zamówienia lub przypisanego do Konta, a także listownie na adres wskazany w pkt 16 ust. 1 lit. b Regulaminu.

17. Dane kontaktowe

1. Korespondencję w sprawach związanych z działaniem Sklepu Internetowego oraz korzystaniem z Usług Elektronicznych należy kierować:

a. na adres e-mail: bok@osadkowski.pl, lub
b. pisemnie na adres Osadkowski sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, z dopiskiem „Sklep internetowy”.

2. Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować:

a. na adres e-mail: iodo@osadkowski.pl, lub
b. pisemnie na adres: Osadkowski sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

18. Postanowienia końcowe

1. Aktualna oraz (jeżeli istnieją) archiwalne wersje Regulaminu umieszczone są pod adresem Osadkowski.pl/portal/regulamin/, gdzie można nieodpłatnie zapoznać się z ich treścią, a także sporządzić wydruk.

2. Utrwalenie i udostępnienie postanowień Regulaminu, następuje poprzez przesłanie Klientowi linku do ich treści w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 ust. 11 Regulaminu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług Elektronicznych.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni jego tekst jednolity poprzez jego publikację w ramach Sklepu Internetowego, a także za pomocą wiadomości, przesłanej do Klienta na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta, co Sprzedawca i Klient uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

5. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Klient ma możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na zasadach określonych w pkt 9 ust. 3 Regulaminu.

6. Stosunki prawne pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie Regulaminu, podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.04.2024 r.