Wykorzystanie drona do oceny szkód — szkody łowieckie, ujemne skutki przezimowania

Wykorzystanie drona do oceny szkód

Szkody łowieckie jak wiemy, zdarzają się bardzo często i są też jednymi z najtrudniejszych do likwidacji oraz ubiegania się o odszkodowania od kół łowieckich. Bez konkretnych danych, zdjęć czy też innych dokumentów ciężko będzie osiągnąć sukces, walcząc o jakąkolwiek rekompensatę za poniesione straty. Z pomocą może przyjść nam urządzenie, które posiada co raz to więcej osób, a mianowicie dron - który możemy wykorzystać zarówno przy szkodach łowieckich, jak i szkodach powstałych w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych.

Szkoda łowiecka — co to właściwie jest?

Szkoda łowiecka to szkoda gospodarcza wyrządzona w uprawach rolnych lub płodach rolnych przez dziko żyjącą zwierzynę, a także w czasie polowania.

Szkodę mogą wyrządzić dziki, łosie, jelenie, daniele oraz sarny, a także co raz to częściej zdarzają się szkody wyrządzone przez żurawie.

Zgłoszenie szkody łowieckiej — jak to zrobić?

Wniosek dotyczący szacowania szkód łowieckich, jak i ustalenie wysokości odszkodowania należy złożyć w terminie umożliwiającym szacowanie ww. szkody. W dokumencie należy podać dane osobowe oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, miejsce wystąpienia szkody oraz gatunek uszkodzonej uprawy lub płodów rolnych. Wniosek składa się do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Ujemne skutki przezimowania

Ujemne skutki przezimowania to szkody powstałe w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia w uprawie roślin ozimych. Symptomy tychże szkód, to:

 • Wymarznięcie — polegające na zniszczeniu komórek roślin w wyniku zamarzania wody znajdującej się wewnątrz roślin
 • Wymoknięcie — uszkodzenie polegające na gniciu korzeni i zamierania roślin z powodu braku tlenu spowodowane zalegającą na powierzchni wodą pośniegową lub powierzchni
 • Wysmalenie — uszkodzenie roślin będące wynikiem długotrwałego działania niskiej temperatury oraz wiatru w sytuacji braku okrywy śnieżnej
 • Wyprzenie — zamieranie roślin z powodu braku tlenu będące skutkiem zalegającej okrywy śnieżnej podczas trwania wegetacji
 • Wysadzenie — zjawisko polegające na wysadzaniu korzeni roślin z gleby powstałe w wyniku zamarzania wody znajdującej się pod powierzchnią

Jak zgłosić wniosek o odszkodowanie za ryzyko ujemnych skutków przezimowania?

Wnioski o odszkodowanie z tytułu ujemnych skutków przezimowania można składać w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia do towarzystw ubezpieczeniowych, w których właściciele lub posiadacze gruntów rolnych zawarli ubezpieczenie swoich upraw. Zgłoszenie możliwe jest on-line za pomocą interaktywnego formularza oraz metodą tradycyjną, tj. przy pomocy infolinii. Podczas wystąpienia szkód masowych zaleca się skorzystanie z formularza, który umożliwi szybkie i bezstresowo zgłoszenie szkody.

Szacowanie szkód

Szacowanie szkód łowieckich polega na oględzinach miejsca wystąpienie szkody, a w szczególności:

 • Ustaleniu gatunku zwierzyny, która wyrządziła szkodę
 • Rodzaju, stanu i jakości uprawy oraz jej obszaru
 • Określeniu szacunkowego obszaru, oraz procentowego uszkodzenia uprawy

Oględziny powinny być przeprowadzone niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Oględzin dotyczących szkód łowieckich dokonuje się w obecności:

 • Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
 • Przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
 • Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie, których wystąpiła szkoda

Szacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania wykonywane jest przed rzeczoznawcę współpracującego z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym została zawarta polisa ubezpieczenia upraw.

Jak można wykorzystać drona do samodzielnej oceny szkód?

Możemy samodzielnie wykonać nalot dronem nad interesującą nas powierzchnią oczywiście na odpowiedniej wysokości oraz zrobić zdjęcia podczas przelotu. Zbyt niska wysokość nalotu będzie powodować duże zniekształcenie zdjęć, co uniemożliwi połączenie ich w mozaikę. W takim przypadku konieczna będzie georeferencja każdego z obrazów osobno i dopiero złączenie ich w jedną całość i obliczenie obszaru uszkodzonego przez zwierzynę łowną.

Najbardziej odpowiednią wysokością przelotową będzie około 63 m nad poziomem terenu – co w większości przypadków, gdy rzeźba terenu ma niewielkie odchylenia – będzie dawało obrazy o rozdzielczości około 3–4 cm/piksel, natomiast idealnie byłoby wykonać nalot na poziomie 120 m (maksymalna możliwa wysokość przelotu dronem wg odrębnych przepisów), gdzie rozdzielczość zdjęcia będzie wynosiła około 5–6 cm/piksel. Dwie powyższe rozdzielczości są optymalne i rozsądne dla przeprowadzania analiz dotyczących rolnictwa oraz pokrycia terenu.

Szukasz profesjonalnych usług finansowych dla rolnictwa? Nasza oferta obejmuje finansowanie oraz doradztwo w zakresie zakupu maszyn, a także profesjonalne ubezpieczenia rolnicze.

 

Przemysław Żaba

Dział Usług Finansowych
Osadkowski