Potęga plonu z TECHNOLOGIĄ DSG

dsg male

dsg male


TECHNOLOGIA DSG to schemat zabiegów zaplanowanych w danej uprawie,
które mają na celu wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin. Doświadczenia prowadzone w minionym,
wyjątkowo trudnym ze względu na panującą suszę sezonie pokazały, że
TECHNOLOGIA DSG może stanowić solidne wsparcie dla roślin.

TECHNOLOGIA DSG to schemat zabiegów zaplanowanych w danej uprawie, które mają na celu wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin. Umiejętne wykorzystanie produktów na bazie związków organicznych naturalnie występujących w przyrodzie pozwala nie tylko na zwiększenie plonu, ale również na wzmocnienie odporności na patogeny chorobotwórcze oraz szkodniki. Doświadczenia prowadzone w minionym, wyjątkowo trudnym ze względu na panującą suszę sezonie pokazały, że TECHNOLOGIA DSG może stanowić solidne wsparcie dla roślin.

TECHNOLOGIA DSG obejmuje stosowanie środków produkowanych w meksykańskiej firmie Cosmocel, których dystrybutorem w Polsce jest firma Osadkowski. Środki oferowane w specjalnej TECHNOLOGII DSG dedykowane są do konkretnej uprawy w danym gospodarstwie. Analizując wpływ tej technologii na rośliny, specjaliści zaobserwowali możliwość kierowania procesami zachodzącymi w roślinach, wpływając na pewne krytyczne fazy rozwojowe. Zaczęli tak dobierać zabiegi, żeby zapewnić roślinom komfortowe warunki do wzrostu przez całą wegetację, stąd nazwa tej technologii: DSG – Don’t Stop Grow, czyli z języka angielskiego nieprzerwany wzrost. Poszczególne elementy tej technologii były testowane w różnych uprawach w naszym kraju od trzech lat, a w minionym roku sprawdzano już całą technologię w konkretnych uprawach, m.in. w: ziemniakach, rzepaku, zbożach oraz warzywach kapustnych. Testy prowadzone były zarówno przez rolników w wybranych gospodarstwach indywidualnych, jak i w jednostkach naukowych, np. Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelaznej.

TECHNOLOGIA DSG w ziemniaku

O tym, jakie produkty zastosować w danym momencie, zależy od bardzo wielu czynników, dlatego przed wprowadzeniem TECHNOLOGII DSG niezbędny jest wywiad z rolnikiem. Dysponując informacjami o planowanej uprawie, odmianie i jej przeznaczeniu, doradca zaleca konkretne zabiegi. W uprawie ziemniaka powinno się zacząć od zaprawiania bulw, z tym że należy traktować to jako uzupełnienie zaprawy konwencjonalnej.

Doświadczenia polowe pokazały, że zaprawianie środkami polecanymi w TECHNOLOGII DSG stymuluje tworzenie się nowych pędów. Porównując rośliny z kontroli, które były traktowane tylko konwencjonalną zaprawą, z roślinami zaprawionymi w TECHNOLOGII DSG, zaobserwowano większą liczbę wyrastających z bulwy pędów, które były silniejsze, bardziej sztywne (fot. 1). Należy pamiętać, że szybsze i silniejsze wschody ułatwiają walkę z chwastami. Większa liczba pędów pozwala lepiej wyżywić bulwy. Ponadto zauważono, że połączenie pędów z bulwą było silniejsze w przypadku roślin prowadzonych w TECHNOLOGII DSG.

Po wschodach ziemniaka, gdy na powierzchni redlin pojawia się część nadziemna rośliny, bardzo istotnym momentem w jej rozwoju jest inicjacja bulw, tzw. tuberyzacja. W tym czasie, dobierając odpowiednie produkty z TECHNOLOGII DSG, można wpłynąć na liczbę tworzonych bulw oraz ich wielkość. Konkretny produkt należy dostosować do odmiany ziemniaka. Jeśli jest to odmiana tworząca stosunkowo niewiele bulw, ale znacznych rozmiarów, można niejako zmusić roślinę do wytworzenia większej ich liczby. W przypadku odmian tworzących liczne, często drobne bulwy można spowodować ich wyrównanie. W prowadzonych w minionym roku badaniach przekonano się, że rośliny traktowane środkami z firmy Cosmocel były, w porównaniu z kontrolą, wyraźnie silniejsze, mocniejsze oraz miały więcej wigoru, co procentowało większą wytrzymałością na stresowe warunki uprawy i w efekcie lepszym plonowaniem. Ziemniaki w TECHNOLOGII DSG również obficiej kwitły w porównaniu z roślinami z kontroli.

Warto wiedzieć, że TECHNOLOGIA DSG reguluje pobieranie azotu. Chodzi o to, żeby rośliny nie były przeazotowane, bo nadmiar tego pierwiastka zwiększa ich podatność na choroby i szkodniki. Wyniki badań prowadzonych w 2018 r. wskazują, że rośliny uprawiane w tej technologii były mniej podatne na żerowanie szkodników, ponieważ ich tkanki były sztywne. Mniejsza była także presja chorób grzybowych i bakteryjnych.

Dotychczasowe badania wykazały, że środki stosowane w TECHNOLOGII DSG poprawiają wykorzystanie składników mineralnych w glebie, co pozwala ograniczyć zabiegi dolistnego dokarmiania i lepiej zagospodarować wniesione doglebowo składniki. TECHNOLOGIA DSG wpływa również na szybszą regenerację ziemniaka wpływa po uszkodzeniach spowodowanych przez herbicydy.

Wyniki plonowania ziemniaków w doświadczeniach w RZD w Żelaznej

Wyszczególnienie Plon ziemniaków (t)
TECHNOLOGIA DSG plon brutto 57,620
plon netto (handlowy) 54,830
Kontrola 1 plon brutto 42,050
plon netto 39,250
Kontrola 2 plon brutto 48,150
plon netto 45,350

TECHNOLOGIA DSG zwiększa plon

Stabilny i stały wzrost oraz rozwój roślin w TECHNOLOGII DSG pozwala uzyskać duże wyrównanie bulw pod względem wielkości (fot. 2). Tę cechę szczególnie docenili rolnicy uprawiający ziemniaki na frytki i chipsy. Przekonali się, że u niektórych odmian TECHNOLOGIA DSG pozwala sterować wielkością bulw (po uzyskaniu odpowiednio wysokiego procentu bulw pożądanej średnicy można zdesykować rośliny). Plantatorzy ziemniaka, u których testowano TECHNOLOGIĘ DSG, szacowali wzrost plonów bulw na poziomie 15–20%. Również w badaniach przeprowadzonych w RZD w Żelaznej uzyskano wzrost plonów (patrz tabela). Ponadto plantatorzy zwracali uwagę, że ziemniaki uprawiane w TECHNOLOGII DSG już bezpośrednio po zbiorach miały bardziej trwałą skórkę, mniej podatną na uszkodzenia mechaniczne i lepiej się przechowywały. Na zdolność przechowalniczą bulw ziemniaka wpływ ma m.in. optymalne odżywienie ich wapniem przez cały sezon wegetacyjny. Produkty aplikowane w TECHNOLOGII DSG dostarczają wapń bezpośrednio do bulw. O optymalnym odżywieniu tym składnikiem można się było przekonać, analizując wygląd przekroju łodyg. Im starsze pędy, tym kanał wapniowy większy i przez to ograniczone jest pobieranie innych składników. U roślin, które w trakcie wegetacji były traktowane środkami z TECHNOLOGII DSG, kanał ten był istotnie mniejszy niż w kontroli.

Warto zaznaczyć, że w TECHNOLOGIĘ DSG wpisana jest również dobra praktyka rolnicza, ponieważ opiera się na produktach organicznych, które nie wnoszą żadnych substancji chemicznych do rośliny. Chcąc uzyskać dobre efekty, nie można zaniedbać prawidłowego płodozmianu, nawożenia czy zabiegów chemicznej ochrony roślin poprzedzonych lustracjami pola. Wyniki badań z TECHNOLOGIĄ DSG w uprawach ziemniaków w naszym kraju są obiecujące. Technologia ta jest warta zastosowania na każdym polu, a w szczególności tam, gdzie ze względu na coraz mniejszą dostępność obornika obserwuje się spadek substancji organicznej w glebie, prowadzący do obniżenia jej żyzności. Skutki tego zjawiska były szczególnie mocno widoczne w czasie suszy.

Tomasz Kaźmierczak t.kazmierczak@osadkowski.pl