Osadkowski Sp. z o.o. – połączenie spółek należących do grupy Osadkowski

Logo Osadkowski.pl

Bierutów, 01.07.2022r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że:

OSADKOWSKI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bierutowie, adres: ul Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, o kapitale zakładowym w wysokości 33 500 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS:0000241071, REGON: 020134357, NIP: 9111898977


ATTIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Idzikowicach, adres: Idzikowice 3A, 46-113 Wilków, o kapitale zakładowym w wysokości 502.000,00 zł, wpisa-ną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS: 0000000882, REGON: 530876147, NIP: 7520003132,


JAKUBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Jakubowicach, adres: Jakubowice 36, 46-113 Wilków, o kapitale zakładowym w wysokości 5.880.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS: 0000963816, REGON: 380856933, NIP: 7521457639,


KLUB JEŹDZIECKI OSADKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Idzikowicach, adres: Idzikowice 3A, 46-113 Wilków, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS: 0000371192, REGON: 160368300, NIP: 7521444134, zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”,


zostały przejęte przez:

OSADKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bierutowie, adres: ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, o kapitale zakładowym w wysokości 126.888.800,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000708206, REGON: 368945994, NIP: 9112025205 (zwaną dalej: „Spółką Przejmują-cą”),


Połączenie odbyło się 30 czerwca 2022 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek han-dlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Następstwem sfinalizowanego połączenia wyżej wskazanych spółek jest ustanie bytu prawnego Spółek Przejmowanych. Od dnia połączenia w miejsce Osadkowski, jako strona zawartej z Państwem umowy, z mocy prawa wstąpiła Osadkowski Sp. z o.o. W wyniku połączenia działalność prowadzona dotychczas przez Spółki Przejmowane jest w pełni kontynuowana przez Osadkowski Sp. z o.o.. Spółka ta stała się bowiem właścicielem wszelkich składników majątkowych, które dotychczas były własnością Osadkowski. Na Spółkę Przejmującą przeszły w szczególności wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz wszelkie zobowiązania.

Pragniemy Państwa zapewnić, że powyższa zmiana ma charakter formalny i nie wpłynie na sposób naszego funkcjonowania. Jej celem jest dostosowanie struktury firmy do ostatnich zmian w przepisach prawa. Dokonane połączenie pozwoli nam zwiększyć skalę realizowanych inwestycji, a w konsekwencji, zapewnić Państwu jeszcze wyższy standard obsługi.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Osadkowski Sp. z o.o.

Wojciech Osadkowski
Prezes Zarządu