Jesienny sezon ubezpieczeń upraw rolniczych

Jesienny sezon ubezpieczenia upraw rolniczych

W trakcie jesiennego sezonu ubezpieczeń upraw rolniczych, ochroną objęte mogą być uprawy ozime (m.in. zboża ozime w tym pszenica ozima, pszenżyto, jęczmień itp. czy uprawy rzepaku ozimego). Warto pamiętać, iż zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich takim ubezpieczeniem powinniśmy objąć co najmniej 50% powierzchni zasiewów.

Ryzyka od jakich jesienią ubezpieczysz uprawy

Przypominamy, iż w jesiennym sezonie ubezpieczeń upraw rolniczych możesz wybrać jedno z sześciu ryzyk:

 • złego przezimowania
 • przymrozków wiosennych
 • deszczu nawalnego
 • huraganu
 • gradu
 • ognia

Ujemne skutki przezimowania

Zostały określone jako szkody spowodowane:

 • wymarznięciem
 • wymoknięciem
 • wyprzeniem
 • wysmalaniem
 • wysadzaniem roślin

Okres odpowiedzialności towarzystw w zakresie tego ryzyka trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Szkody polegają na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Przymrozki wiosenne

Szkody spowodowane przez obniżenie temperatury poniżej 0°C w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca i polegają na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

W Generali Agro oraz VH Polska istnieje możliwość wykupienia dodatkowej klauzuli, która rozszerza okres odpowiedzialności – jej zakup powoduje, że towarzystwo odpowiada za przymrozki wiosenne w okresie od 21 marca do 30 czerwca.

Deszcz nawalny

Kiedy mamy z nim do czynienia? Gdy szkody powstaną wskutek deszczu o współczynniku o wartości co najmniej 4 (4 litry na 1 m2 w ciągu jednej minuty). W przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Ubezpieczyciel uznaje wystąpienie szkody spowodowanej deszczem nawalnym, jeżeli symptomami szkód są:

 • erozja wodna powodująca wyrwania roślin lub nasion z naturalnego podłoża lub ich wypłukanie wraz z wierzchnią warstwą gleby
 • zamulenie roślin lub nasion z zaskorupieniem utrudniające lub uniemożliwiające wschody
 • w roślinach lub ich częściach złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania, oderwania

Dodatkowo dwa towarzystwa (Generali Agro oraz VH Polska) oferują możliwość rozszerzenia zakresu o szkody spowodowane zastoiskami wodnymi, czyli nagromadzeniem się wody na skutek deszczu nawalnego na powierzchni pola, powodującym wygnicie nasion lub roślin.

Huragan

Jest to szkoda powstała w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Kiedy Towarzystwa uznają wystąpienie szkody spowodowanej huraganem? Jeżeli symptomami szkód w roślinach lub ich częściach są:

 • wyrwania z naturalnego podłoża
 • złamania
 • naderwania
 • oderwania
 • pęknięcia lub zgięcia
 • wywiania

Grad

Towarzystwa uznają w tym przypadku szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu. Wystąpienie szkody spowodowanej gradem jest uznawane, jeżeli symptomami szkód w roślinach lub ich częściach są:

 • złamania
 • zgięcia
 • pęknięcia
 • wybicia
 • obtłuczenia
 • rozcięcia
 • przecięcia

W przypadku powstania szkody maksymalna wypłata odszkodowania może wynieść nawet 100% sumy ubezpieczenia w przypadku wykupienia w Generali dodatkowej klauzuli.

Ogień

O tym ryzyku mówimy w przypadku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Ubezpieczyciel uznaje wystąpienie szkody spowodowanej ogniem, jeżeli symptomami w roślinach są:

 • spalenie lub uszkodzenie dymem wykluczające możliwość zużytkowania uszkodzonego plonu
 • szkody wyrządzone podczas akcji ratowniczej

Jesienne ubezpieczenie upraw z możliwością dopłaty z budżetu państwa

Jak co roku w okresie jesiennego sezonu ubezpieczeń upraw istnieje możliwość skorzystania z dopłat, które pochodzą z budżetu Państwa. W tegorocznym sezonie środki na ten cel są bardzo duże i powinno ich wystarczyć dla wszystkich chętnych. Przypominamy, iż wysokość dopłaty może wynieść aż 65 procent składki.

Nowością jest fakt możliwości odłożenia w czasie płatności części składki za polisę na ubezpieczenie upraw rolniczych. Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć wniosek o przekazanie środków finansowych z przyznanych płatności bezpośrednich na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń. W przypadku takiej deklaracji - składka ubezpieczenia, zostanie opłacona ze środków pochodzących z należnych rolnikowi płatności bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że o tą kwotę zostanie pomniejszony przelew z tytułu przyznanych płatności bezpośrednich, ewentualnie przelew z tytułu zaliczki (w przypadku ich wypłat). Trzeba pamiętać, że nie są to dodatkowe środki dla producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku o cesję umowy w Agencji do 30 września - płatność odbędzie się z tegorocznych dopłat bezpośrednich, z zaliczek lub ostatecznych wypłat. Jeżeli umowa cesji będzie złożona po 30 września - płatność składki przez Agencję będzie możliwa dopiero z płatności bezpośrednich z kolejnego roku.

Ubezpieczenie upraw rolniczych - w jaki sposób mogę poznać ofertę?

W celu przygotowania oferty w ramach jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw ozimych konieczny jest kontakt z przedstawicielami handlowymi Osadkowski, którzy zbiorą najwżniejsze informacje potrzebne do przygotowania oferty.

Z jakimi towarzystwami ubezpieczeniowymi współpracujemy?

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju, które specjalizują się w ubezpieczeniu upraw rolniczych. Są to firmy Generali Agro, InterRisk, PZU i VH Polska.