Bezpieczny transport zbóż

żniwa

żniwa

Istotnym ogniwem w produkcji spożywczej jest dostarczanie płodów rolnych do finalnego odbiorcy. W Polsce większość zbóż przewożona jest transportem ciężarowym – ze względu na jego funkcjonalność, dostępność i mobilność. Ładunki to przede wszystkim pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydza i rzepak. Bezpieczeństwo ziarna kontrolowane jest na każdym etapie procesu dostaw.


Istotnym ogniwem w produkcji spożywczej jest dostarczanie płodów rolnych do finalnego odbiorcy. W Polsce większość zbóż przewożona jest transportem ciężarowym - ze względu na jego funkcjonalność, dostępność i mobilność. Ładunki to przede wszystkim pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydza i rzepak. Bezpieczeństwo ziarna kontrolowane jest na każdym etapie procesu dostaw. Ustanowione przez przetwórców standardy narzucają także na firmy transportowe obowiązek przestrzegania warunków koniecznych do odpowiedniego przewozu towarów.


Rozładunek i załadunek

Ważnym wymogiem jest zachowanie czystości wewnątrz naczepy, dlatego też powierzchnia załadunkowa musi być dokładnie myta - każdorazowo po rozładunku towaru. Jest to szczególnie ważne przy zmianie rodzaju zboża. Nie ma wymagań co do temperatury, tak jak w przypadku płynnych produktów spożywczych.

Oprócz utrzymania w czystości pojazdów ważną kwestią są również sprawny i bezpieczny załadunek oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia. Za te procesy odpowiedzialny jest kierowca. Sposób załadunku jest zróżnicowany i trwa od 20 minut do kilku godzin. Przy tych czynnościach należy przestrzegać odpowiednich zasad BHP.

Następnie pojazd jest ważony, wypisywane są dokumenty i tak gotowy zestaw rusza w drogę. Rozładunek towaru w miejscach przeznaczenia trwa do kilku godzin, jednak w okresach żniwnych kierowcy potrafią spędzić w kolejkach nawet dobę.


System GMP+

Dla bezpieczeństwa transportu zbóż stworzono system GMP+. Pierwsza wersja takiego certyfikatu powstała w Holandii w 1992 roku. System gwarantuje jakość pasz, którymi żywione są zwierzęta - ma to istotne znaczenie, gdyż mięso musi być bezpieczne dla konsumentów. System GMP+ dotyczy całego procesu, począwszy od roślin uprawianych na roli, przechowywanie, handel, przewóz oraz produkcję. Polscy hodowcy w szczególny sposób stosują się do tych norm, ponieważ umożliwiają one eksport produktów paszowych na rynki europejskie. Certyfikat GMP+ reguluje zasady związane z przechowywaniem i przewozem zbóż oraz zapewnia możliwość ich kontroli na każdym etapie.

Każda firma, która uczestniczy w systemie GMP+, musi wdrożyć własny plan działania i analizować rodzaje zagrożeń. Środki transportu powinny być cały czas utrzymywane w należytej czystości oraz kontrolowane pod względem jakości.

Co najmniej raz w miesiącu należy wykonać dezynfekcję pojazdu, używając do tego odpowiednich środków chemicznych. Zabiegi chemiczne nakazuje się wykonywać również po każdorazowym przewiezieniu towaru niespełniającego parametrów jakościowych, np. gdy w zbożu znajdują się żywe lub martwe szkodniki czy obce zapachy. Jest to konieczne, gdyż stanowi zagrożenie dla produkcji spożywczej.


Dokumentacja

Bardzo ważna jest odpowiednia dokumentacja przewozów. Każdy transport musi być zapisany w książce ładunków, za której prowadzenie odpowiedzialny jest kierowca. Realizując przewóz międzynarodowy, należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu dokumentów CMR. Na liście musi znajdować się podpis z pieczątką przewoźnika, nadawcy oraz odbiorcy. Pierwszy egzemplarz otrzymuje nadawca, drugi przeznaczony jest dla odbiorcy, trzeci należy do przewoźnika. To konieczne warunki, ponieważ podczas kontroli należy przedstawić pełne dane przewożonych towarów. Dodatkowo co roku odbywają się audyty sprawdzające standardy oraz jakość usług świadczonych w ramach systemu GMP+.

Korzystanie z systemu GMP+ daje ogromne możliwości, szczególnie jeśli chodzi o rynki zagraniczne. Firmy mające taki certyfikat gwarantują bezpieczeństwo. Przez dokumentowanie przewożonych ładunków przetwórnie mają pełną kontrolę produktu w całym procesie produkcji.

Transport zbóż stanowi trudny obszar przemysłu spożywczego. Biorąc pod uwagę stały rozwój branży spożywczej, to dziedzina z dużymi perspektywami. Oczekiwania konsumentów, a także konkurencja na rynku zwiększają bezpieczeństwo i jakość żywności. Przewoźnicy muszą stale podnosić poziom profesjonalizmu oraz jakość swoich usług.