Skorzystaj z dofinansowania zakupu wapna

wapno wiz na www

wapno wiz na www

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania zakupionego wapna. Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania zakupionego wapna. Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Kto może uzyskać dofinansowanie:

 • Beneficjentami programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha
 • Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Wartości dofinansowania:

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Co kwalifikuje się do kosztów dofinansowania:

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

 • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
 • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
 • z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

  Składanie wniosków o dofinansowanie:

  Wnioski należy składać w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych. Przyjmowane będą w systemie ciągłym w terminie od dnia 15.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania puli środków określonych w budżecie programu.

  Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem. Linki do formularza wniosku i instrukcji wypełniania:

  Wniosek o wsparcie wapnowania gleb

  Instrukcja wypełniania wniosku

  Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

  • Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  • Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  • Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

  Linki do formularzy:

  Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

  Informacje dodatkowe do pomocy de minimis

  Klauzula informacyjna wapnowanie

  Powyższe treści pełnią jedynie funkcje informacyjną. Wiążących informacji udzielają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej przydatne linki do stron, z których można pobrać wnioski oraz znaleźć szczegółowe informacje na temat powyższego programu:

  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu