Mocznik.pl

Mocznik.pl

Opis produktu

Nawóz azotowy łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku. W postaci białych równomiernych granulek (klasa ziarnowa 1-3 mm, co najmniej 90%), zabezpieczonych środkami antyzbrylającymi. Mocznik.pl jest nawozem higroskopijnym. Gęstość nasypowa: 0,70 - 0,78 kg/dm3. Mocznik zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która jest dobrze pobierana pozakorzeniowo (dolistnie) przez rośliny. Pobieranie przez system korzeniowy jest wolniejsze, ponieważ w glebie mocznik przechodzi w wyniku hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową.

Przeznaczenie i stosowanie

Mocznik.pl jest bardzo uniwersalnym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego), a przede wszystkim do nawożenia doglebowego. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty.

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym - siarczanem amonowym.

Korzyści zastosowania

Azot z mocznika jest udostępniany roślinom równomiernie i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie, jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Powstała po hydrolizie forma amonowa wpływa na harmonijny wzrost i rozwój roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Ta forma azotu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego, zwiększa ich odporność, a przede wszystkim wpływa na wysoki plon o dobrej wartości biologicznej. Mocznik gwarantuje bezpieczną zawartość szkodliwych azotanów w paszach oraz warzywach i owocach.

Pakowanie i transport

Mocznik.pl. jest pakowany:

- po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,

- w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Mocznik nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg - w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

- wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,

- rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),

- udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,

- informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA mocznikiem.pl

Stosowanie mocznika.pl do dolistnego dokarmiania roślin.

Do dokarmiania stosuje się azot w formie roztworu mocznika. Mocznik ma małe właściwości parzące w porównaniu z saletrą amonową lub RSM. Dokarmianie dolistne jest tym bardziej efektywne, im rośliny są lepiej zaopatrzone w podstawowe składniki pokarmowe i są zdrowe. Oprysk drobnokroplisty wykonuje się podczas małego nasłonecznienia, niższych temperatur i w miarę dobrej wilgotności gleby.
Do dokarmiania dolistnego stosuje się:
-mocznik, w dopuszczalnym dla dokarmianego gatunku roślin stężeniu roztworu. Wszystkie środki ochrony roślin należy stosować w najmniejszych zalecanych dawkach tam, gdzie można jednocześnie stosować roztwór mocznika, ponieważ w połączeniu z mocznikiem działają one silniej;
-siarczan magnezu, do oprysków wszystkich roślin używać 5% roztwór (5 kg na 100 l cieczy) siedmiowodnego siarczanu magnezowego lub 3% roztwór jednowodnego siarczanu magnezowego;
-wieloskładnikowe nawozy płynne, zawierające mikroskładniki pokarmowe.

Przygotowanie cieczy roboczej:

Ciecz roboczą przygotowuje się bezpośrednio przed jej stosowaniem. Zbiornik napełnia się w 60-70% wodą i przy uruchomionym mieszadle wsypuje odważony mocznik. Następnie można dodać odważony siarczan magnezowy i/lub nawóz mikroskładnikowy. Jeżeli dodajemy pestycyd, to należy go rozpuścić najpierw w wodzie (np. w wiadrze), według zaleceń podanych na opakowaniu i do zbiornika wlewa się ten roztwór, uzupełniając zbiornik wodą do pożądanej objętości. Na 1 ha zaleca się 250-300 l tej cieczy.

Optymalne stężenie wodnego roztworu mocznika w dokarmianiu dolistnym zbóż

Faza rozwojowa zbóż Zawartość mocznika w cieczy roboczej % Praktyczny przykład optymalnego dokarmiania
mocznik % siedmiowodny siarczan magnezu % mikroelementowy nawóz dolistny
początek krzewienia 18-20 20 5 -
koniec krzewienia 16-18 15 - tak
początek strzelania w źdźbło 10-12 10 - tak
koniec strzelania w źdźbło 6-8 7 5 -
kłoszenie 5-6 - - -
kwitnienie nie wolno
dojrzałość mleczna i zielona 4-5 - - -

Nie wolno przekraczać podanych w tabeli stężeń mocznika.

Dokarmianie dolistne rzepaku - optymalny 12% wodny roztwór mocznika (12 kg nawozu w 100 l)

Termin oprysku - faza rozwojowa rzepaku Składniki roztworu dolistnego
mocznik % siarczan magnezu % nawóz dolistny
październik -* 5 tak
rozpoczęcie wegetacji wiosennej 12 5 tak
wysokość roślin 10-15 cm 12 5 -
faza zielonego zwartego pąka 12 - tak

*w oprysku jesiennym dodaje się mocznik (8-10% roztwór) wtedy, gdy nie stosowano azotu przedsiewnie.

Dokarmianie dolistne buraka cukrowego - 6% wodny roztwór mocznika (6 kg nawozu w 100 l)

Termin oprysku - faza rozwojowa buraka cukrowego Składniki roztworu dolistnego
mocznik % siarczan magnezu % nawóz dolistny
8 liści dobrze rozwiniętych 6 - tak
7-10 dni po pierwszym oprysku 6 5 -
8-12 dni po drugim oprysku 6 5 -
przed zwarciem rzędów 6 - tak

*w oprysku jesiennym dodaje się mocznik (8-10% roztwór) wtedy, gdy nie stosowano azotu przedsiewnie.

W dawce cieczy 250 l/ha stosuje się 15 kg/ha mocznika = 6,9 kg/ha azotu.

Potrzeby nawożenia azotem

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnika Ocena punktowa czujnika
-1 0 +1
Potrzeby wapnowania konieczne potrzebne, wskazane ograniczone, zbędne
Opady zimowe poniżej normy w normie powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy) ekstensywne przeciętne intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin bez ochrony ochrona częściowa pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie przeciętny dla gatunku długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1, średnie, gdy suma punktów wynosi 0 i małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki mocznika* w kg/ha
Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie1 duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies - na każdą 1 t ziarna 35 40 55
pszenice i pszenżyto - na każdą 1 t ziarna 40 55 65
rzepak - na każdą 1 t nasion 90 110 130
kukurydza na silos na oborniku - na każde 10 t zielonej masy 30 35 45
kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna 33 43 50
groch, bobik - na każdą 1 t nasion 20 30 40
ziemniak na oborniku 2 - na każde 10 t bulw 65 75 90
ziemniak bez obornika - na każde 10 t bulw 90 100 110
burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni 90 100 110
burak pastewny na oborniku - na każde 10 t korzeni 22 33 37
łąki i pastwiska - na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 40 45 54
trawy w uprawie polowej - na każde 10 t zielonej masy 87 110 125
trawy z motylkowatymi - na każde 10 t zielonej masy 43 55 65

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę mocznika, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 55 kg mocznika na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 275 kg/ha mocznika, czyli około 125 kg azotu;

1 - jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 - zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha.