logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Pulan 30 kg

Nawóz azotowy

Podstawowe informacje

Opis
Pulan jest to uniwersalny nawóz azotowy. Zalecany do użytku pod rośliny warzywnicze, sadownicze, użytki zielone ale także pod uprawy polowe. Możliwość stosowania przedsiewnego oraz pogłównego na wszystkich glebach.
DawkowanieZobacz dawkowanie
Opakowanie30 kg
ProducentGrupa Azoty Puławy
Kod produktuB11PU0430
 • Opis
  Pulan jest to uniwersalny nawóz azotowy. Zalecany do użytku pod rośliny warzywnicze, sadownicze, użytki zielone ale także pod uprawy polowe. Możliwość stosowania przedsiewnego oraz pogłównego na wszystkich glebach.
 • DawkowanieZobacz dawkowanie
 • Opakowanie30 kg
 • ProducentGrupa Azoty Puławy
 • Kod produktuB11PU0430
Zobacz pełną specyfikację

Galeria (4)

Kup u doradcy

Podaj kod produktu: B11PU0430

Podobne produkty

Specyfikacja

Opakowanie30 kg
Skład
 • azot (N) / 34 %
ProducentGrupa Azoty Puławy
Kod produktuB11PU0430
 • Opakowanie30 kg
 • Skład
  • azot (N) / 34 %
 • ProducentGrupa Azoty Puławy
 • Kod produktuB11PU0430

Opis

PULAN to nawóz o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu. Zawiera 34% azotu całkowitego z czego 17% to azot azotanowy i 17% to azot amonowy. Forma azotanowa działa bardzo szybko, forma amonowa działa wolniej i jest zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby. Saletrę można stosować zarówno przedsiewnie jak i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawianie na różnych rodzajach gleb. Azot który zawiera saletra wpływa na wzrost roślin i w ostateczności na jakość i ilość plonu. Oprócz azotu Pulan zawiera także magnez (Mg), który wpływa na poprawę kondycji roślin i wartość odżywczą plonu.

Właściwości i skład: 

PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu.

Formuła nawozu: N 34,4
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm. Maksymalnie 3% produktu ma postać granul o wymiarach poniżej 0,5 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98-1,06 kg/dm3

 

Azot N całkowity: 34,4%
Azot N azotanowy: 17,2%
Azot N amonowy: 17,2%

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)

 

Korzyści ze stosowania:

 • Zwiększone plonowanie roślin
 • Bardzo dobra jakość uzyskanego plonu 
 • Możliwość stosowania w każdej uprawie 
 • Wysokie dostarczenie azotu roślinie 
 • Efektywność ekonomiczna upraw

Przeznaczenie i stosowanie:

Pulan to uniwersalny nawóz azotowy do stosowania przedsiewnego i pogłównego.

 

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie duże i bardzo duże
Pszenica ozima 320-380 410-470 500-530
Pszenica jara 260-290 320-380 410-470
Zboża jare 120-180 210-260 290-320
Jęczmień jary 410-440 470-500 530-590
Rzepak ozimy 230-290 320-380 410-500
Burak cukrowy* 230-290 380-410 440-500
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 290-350 320-380 410-440
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)* 230-290    

* bez obornika

 

 

 

Pakowanie, transport i przechowanie:

Pulan dostępny jest w małych workach polietylenowych o masie 30 kg lub w big- bag czyli w elastycznych kontenerach o masie 500 kg oraz 600 kg 

 

Pulan podczas transportu należy zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

 

Środki ostrożności:

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Dawkowanie

Przy ustalaniu dawki Pulan należy uwzględnić:

 • przedplon
 • zawartość składników pokarmowych w glebie, w szczególności zasobność gleby w azot
 • kategorię agronomiczną gleby
 • potrzeby pokarmowe uprawianego gatunku
 • przewidywany plon
GATUNEK ZALECANA DAWKA (kg/ha)
Pszenica ozima 320-530
Pszenica jara 260-470
Rzepak ozimy 410-590
Ziemniak 290-500
Burak cukrowy 230-500
Użytki zielone 230-440

Produkty uzupełniające