Agrocarb® 40-VA – sposób na sprawne odkwaszanie gleby

agrocarb 40 10632

agrocarb 40 10632

Agrocarb® 40-VA – sposób na sprawne odkwaszanie gleby

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

POMEZI, Republika Czeska
(certyfikowany wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001)

KRÓTKI OPIS PRODUKTU:

Agrocarb® 40 - VA jest produktem o niskiej zawartości frakcji pylistych. Jest przeznaczony jako nawóz w rolnictwie. Produkowany jest ze skały węglanu wapnia.

ANALIZA CHEMICZNA SUROWCA:

CaCO3 90%
CaO 50%
części nierozpuszczalne w HCl 4%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE SUROWCA:

Rozdrobnienie:

Cząstki > 2mm 1%
Cząstki < 0.5 mm 65%
Wilgotność przy załadunku (ISO 787-2) 10%

PARAMETRY OGÓLNE:

Wartość pH (ISO 787-9) 9

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE: Nawóz może być używany do odkwaszania gruntów ornych wszystkich kategorii gleb rolniczych.

OPAKOWANIE STANDARDOWE: - LUZ

Informacje zawarte w niniejszym biuletynie technicznym dotyczą wyłącznie wymienionego wyżej materiału a nie jego zastosowania w połączeniu z innym materiałem lub też w innym procesie. Podane w biuletynie informacje opierają się na danych technicznych, które OMYA uznaje za wiarygodne, jednak z zastrzeżeniem, że OMYA nie daje żadnej obietnicy czy gwarancji odnośnie ich kompletności czy dokładności oraz nie uznaje wynikających z ich użycia roszczeń odpowiedzialności cywilnej ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń, strat czy roszczeń o odszkodowanie osób trzecich. W gestii adresatów tej ,,Informacji o produkcie" leży ocena, czy uznają za właściwe wykorzystanie podanych tu informacji. Także użytkownik jest zobowiązany, przed użyciem tych danych, określić przydatność materiału (włącznie z jego bezpieczeństwem) do określonego celu.Polecamy również