RSM 28,30,32

rsm 10534

rsm 10534

RSM® - ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY Nawóz XXI wieku

Opis produktu

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.

Gwarantujemy najwyższą jakość

RSM® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów. RSM® 32% N posiada Certyfikat Zgodności (NAWÓZ WE) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz znak jakości ,,Q" .

Zalety produktu

•Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.

•Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.

•Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.

•Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

•Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.

•Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.

•Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.

•Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Przeznaczenie i stosowanie

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

•Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.

•Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.

•Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

RSM® Dawki i terminy stosowania

Pakowanie i transport

RSM® pakowany jest do:

•cystern lub autocystern,

•pojemników z tworzyw sztucznych,

•innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY.

W trakcie transportu należy chronić produkt przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji. RSM® nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.

Przechowywanie

RSM® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania. Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.

Środki ostrożności

W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury.