Salmag

salmag 10426

salmag 10426

Salmag to nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale.

Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3

Salmag®/Saletrzak to mieszanina azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,5% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,8% i 13,7% w formie saletrzanej. Zawiera także 3,5% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie

Salmag® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Salmag® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Salmag® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form - amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Salmag® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Salmag® jest pakowany:

  • po 25 lub 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi
  • luzem

Nawóz Salmat należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z Salmagiem® lub są palne, jak np. środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel. Salmag® nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Salmag® jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Salmag® należy zabezpieczyć przed:

•działaniem wody i opadów atmosferycznych,

•bezpośrednim nasłonecznieniem,

•mechanicznym uszkodzeniem opakowania,

•nagrzewaniem powyżej 30oC.

Odległość od ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła co najmniej 150 cm. Worki uszkodzone należy składać oddzielnie. W bezpośrednim sąsiedztwie Salmagu® nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nią reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaiczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy oraz materiały palne jak: węgiel, drewno, trociny, smary, oleje, materiały pędne, słoma. Salmagu® nie wolno składować na otwartej przestrzeni ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W pomieszczeniach magazynowych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dostatecznie zabezpieczone przed możliwością zwarcia. Worki polietylenowe z nadrukiem o zawartości netto 25 lub 50 kg, układać poziomo warstwami na niepalnym podłożu najwyżej w 10 warstw. Nawóz w elastycznych kontenerach nie przekraczających masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a powyżej 500 kg w jednej warstwie. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe powinny być złożone w stosy z jednej warstwy.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

•wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,

•rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),

•udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,

•informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA Salmagu®

Potrzeby nawożenia azotem

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnika Ocena punktowa czujnika
-1 0 +1
Potrzeby wapnowania konieczne potrzebne, wskazane ograniczone, zbędne
Opady zimowe poniżej normy poniżej normy powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy) ekstensywne przeciętne intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin bez ochrony ochrona częściowa pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie przeciętny dla gatunku długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Salmagu® kg/ha*

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie1 duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies - na każdą 1 t ziarna 60 70 90
pszenice i pszenżyto - na każdą 1 t ziarna 67 92 110
rzepak - na każdą 1 t ziarna 150 185 220
kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna 60 74 85
groch, bobik - na każdą 1 t ziarna 37 50 67
ziemniak na oborniku2 - na każde 10 t bulw 110 130 150
ziemniak bez obornika - na każde 10 t bulw 150 167 185
burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni 150 165 185
łąki i pastwiska - na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 67 78 90
trawy w uprawie polowej - na każde 10 t zielonej masy 150 185 210
trawy z motylkowatymi - na każde 10 t zielonej masy 75 90 110

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Salmagu®, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg Salmagu® na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha Salmagu®, czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwilą ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;

1 - jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;

2 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.