Saletrzak 27

saletrzak makro 10424

saletrzak makro 10424

Opis produktu

Nawóz granulowany o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Granule wielkości 2-6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu a jego gęstość nasypowa wynosi 1,0 kg/dm3. Saletrzak 27 makro to azotan amonu z wypełniaczem w postaci mączki dolomitowej zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 27% azotu całkowitego (N), w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej oraz 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) i 4% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 makro jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany, od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe, pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, nawóz po wysianiu należy wymieszać z glebą a pogłównie stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Jak wiele innych nawozów Saletrzak 27 makro jest również higroskopijny, dlatego można go mieszać z innymi suchymi nawozami bezpośrednio przed wysiewem.

Korzyści zastosowania

Saletrzak 27 makro zawiera w jednakowych ilościach azot w dwóch formach (saletrzanej i amonowej), co czyni go uniwersalnym nawozem azotowym w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Szybko działający azot saletrzany przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin na azot powoduje ich prawidłowy wzrost. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Płytko ukorzenione rośliny, szczególnie we wcześniejszych fazach rozwojowych, bardzo dobrze reagują na zawarty w nawozie wapń i magnez.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Saletrzakiem 27 makro

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnika Ocena punktowa czujnika
-1 0 +1
Potrzreby wapnowania konieczne potrzebne, wskazane ograniczone, zbędne
Opady zimowe poniżej normy w normie powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy) ekstensywne przeciętne intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin bez ochrony ochrona częściowa pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie przeciętny dla gatunku długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1, średnie gdy suma punktów wynosi 0 i małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Saletrzaku 27 makro w kg/ha*

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie 1 duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies - na każdą 1 t ziarna 60 70 90
pszenice i pszenżyto - na każdą 1 t ziarna 67 92 110
rzepak - na każdą 1 t nasion 150 185 220
kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna 60 74 85
groch, bobik - na każdą 1 t nasion 37 50 67
ziemniak na oborniku 2 - na każde 10 t bulw 110 130 150
ziemniak bez obornika - na każde 10 t bulw 150 167 185
burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni 150 165 185
łąki i pastwiska - na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 67 78 90
trawy w uprawie polowej - na każde 10 t zielonej masy 150 185 210
trawy z motylkowatymi - na każde 10 t zielonej masy 75 90 110

* dawkę Saletrzaku 27 makro obliczyć w zależności od przewidywanego plonu

Przykładowo dla przewidywanego plonu pszenicy 6 t/ha, na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem należy stosować po 92 kg Saletrzaku 27 makro na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna pszenicy (odczyt z tabeli powyżej), czyli 92 x 6 = 552 kg/ha Saletrzaku 27 makro, tzn. około 150 kg azotu na hektar. Dawka ta powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach: pierwsza cześć wczesną wiosną, z chwila ruszania wegetacji a druga na początku strzelania w źdźbło.

1 - jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;

2 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.

Pakowanie, transport, przechowywanie

Saletrzak 27 makro jest pakowany:

w worki polietylenowe z nadrukiem - po 25 kg±1% lub 50 kg±1%
w elastyczne kontenery (big-bagi) - po 500 kg±1% ; lub pond 500 kg,
luzem.

Podczas transportu produkt zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z Saletrzakiem 27 makro lub są palne jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel. Zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi: RID (kolej), ADR (transport drogowy), IMDG (transport morski) - Saletrzak 27 makro nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Podczas przewozu środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Saletrzak 27 makro jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem, mechanicznym uszkodzeniem opakowania, nagrzewaniem powyżej 30oC.

Odległość składowanego produktu od ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła co najmniej 150 cm. Produkt w uszkodzonych opakowaniach należy składać oddzielnie. W bezpośrednim sąsiedztwie Saletrzaku 27 makro nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaiczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy, materiały palne takie jak węgiel, drewno, trociny, smary, oleje, materiały pędne, słoma. Saletrzaku 27 makro nie wolno składować na otwartej przestrzeni ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W pomieszczeniach magazynowych nie wolno palić tytoniu, używać otwartego ognia a instalacje elektryczne powinny być antyelektrostatyczne i przeciwwybuchowe.

Worki polietylenowe z produktem o zawartości netto 25 lub 50 kg, układać na niepalnym podłożu do wysokości najwyżej 10 warstw. Elastyczne kontenery z nawozem (big-bagi) o masie netto do 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a te powyżej 500 kg w jednej warstwie. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe powinny składowane w jednej warstwie.

Środki ostrożności

Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. - Tarnów w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje

wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
udzielanie informacji na temat rozmieszczenia na terenie kraju punktów sprzedaży nawozów Grupy Azoty S.A.
informowanie o aktualnej ofercie nawozów Grupy Azoty S.A.