Zasadność stosowania wspomagaczy Atpolan Bio 80 EC i Atpolan Soil Maxx

powierzchnia chwastów pokryta woskiem

powierzchnia chwastów pokryta woskiem

O skuteczności działania herbicydów decyduje cały zespół czynników związanych ze składem botanicznym i właściwościami zwalczanych chwastów, przebiegiem pogody oraz właściwościami cieczy opryskowej i sposobem jej aplikacji.

Niekorzystny układ jednego lub jednocześnie kilku z tych czynników (np. występowanie chwastów mniej wrażliwych czy bardziej zaawansowanych we wzroście, susza glebowa, zbyt niska wilgotność powietrza, duża twardość wody stosowanej do zabiegów) prowadzi zwykle do znacznego pogorszenia działania herbicydów i innych z tego wynikających skutków.

Znaczne zmniejszenie, a w wielu przypadkach całkowite wyeliminowanie wpływu czynników ograniczających działanie środków ochrony roślin można osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednio dobranych adiuwantów, zwanych również wspomagaczami. Od wielu lat wykorzystuje się w tym celu substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty), oleje oraz niektóre nawozy. Ujemną stroną tych tradycyjnie stosowanych adiuwantów, w skład których wchodzi zwykle tylko jeden składnik funkcjonalny, jest stosunkowo wąski i tym samym ograniczony zakres ich działania: na przykład surfaktant stosowany z herbicydem co prawda obniża napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej i przyczynia się do lepszego zatrzymania kropel na chwastach, ale nie jest w stanie zwiększyć rozpuszczalności substancji aktywnej, zapobiec jej krystalizacji na powierzchni liści i przeciwdziałać twardości wody. Jego działanie wspomagające jest zatem niekompletne. Intensywne badania zmierzające do rozwiązania tej niedogodności, prowadzone od wielu lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przy ścisłej współpracy z krajowym przemysłem chemicznym, doprowadziły do udostępnienia rolnictwu nowej generacji wspomagaczy - adiuwantów wielofunkcyjnych. Te innowacyjne produkty gwarantują działanie agrochemikaliów na wysokim poziomie w zróżnicowanych warunkach biologicznych, pogodowych i technicznych. Są one przy tym wygodne do stosowania przez użytkownika, gdyż eliminują konieczność kłopotliwego doboru i dodawania do zbiornika opryskiwacza pojedynczych składników.


Do zabiegów dolistnych

Jak wykazują liczne badania i efekty uzyskiwane przez producentów, wyjątkowo wysoką przydatność do optymalizacji działania większości herbicydów dolistnych wykazuje wielofunkcyjny adiuwant olejowy Atpolan Bio 80 EC. W składzie tego wspomagacza, poza zmodyfikowanym olejem roślinnym opartym na technologii MSO, znajduje się mieszanina starannie dobranych surfaktantów i, co jest niezmiernie ważne, bufor utrzymujący pH cieczy opryskowej na poziomie 7,0-7,5. Dzięki współdziałaniu zawartych składników Atpolan Bio 80 EC wykazuje jednocześnie wiele funkcji: wpływa na zwiększenie liczby kropel zatrzymanych na opryskiwanej powierzchni roślin oraz jej dobre zwilżenie, zapewnia istotnie większą rozpuszczalność herbicydów, zapobiega ich krystalizacji na opryskiwanej powierzchni oraz umożliwia swobodne wnikanie do chwastów. Atpolan Bio 80 EC odznacza się przy tym bardzo małą lepkością, co powoduje, że nawet w niskich temperaturach skutecznie rozpuszcza na powierzchni chwastów warstwę wosku, która stanowi istotną barierę ograniczającą wnikanie substancji aktywnych.

Dzięki tym innowacyjnym cechom Atpolan Bio 80 EC stosowany w dawkach 1,0-1,5 l/ha w sposób kompleksowy eliminuje najważniejsze czynniki ograniczające skuteczność chwastobójczą herbicydów nalistnych z grupy sulfonylomoczników (jest dla nich szczególnie zalecany), graminicydów i innych środków chwastobójczych wymagających stosowania z adiuwantem olejowym. Liczne badania ścisłe i łanowe potwierdzają, że obecność adiuwanta Atpolan Bio 80 EC w cieczy opryskowej gwarantuje wierne działanie herbicydów w zróżzróżnicowanych warunkach i często pozwala na istotne ograniczenie ich dawek (o 20-25%), a tym samym na wyraźną poprawę opłacalności gospodarowania.

Do zabiegów doglebowych

W ostatnim czasie mocno wzrasta zainteresowanie adiuwantami do herbicydów i innych agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było opracowanie innowacyjnego adiuwanta Atpolan Soil Maxx. Ten oryginalny, opatentowany w 2018 r. wspomagacz oparty jest na starannie dobranej mieszaninie olejów roślinnych i mineralnych oraz substancji powierzchniowo czynnych i buforujących. Współdziałające ze sobą komponenty adiuwanta umożliwiają pokrycie powierzchni gleby przez ciecz opryskową w formie jednolitego filmu, zapewniają dokładną penetrację gruzełków w powierzchniowej, często przesuszonej warstwie gleby, dotarcie substancji aktywnej do strefy kiełkowania nasion chwastów i równomierne jej rozmieszczenie na głębokości do 5 cm. Jednocześnie Atpolan Soil Maxx w dużym stopniu zapobiega wmywaniu herbicydu przez opady deszczu w głąb gleby: do strefy korzeniowej roślin uprawnych i głębiej - do wód gruntowych. Wielofunkcyjne działanie adiuwanta przyczynia się z jednej strony do poprawienia skuteczności chwastobójczej stosowanych herbicydów i wierności ich działania w szerokim przedziale wilgotności gleby, a z drugiej do zmniejszenia uszkodzeń chronionych roślin uprawnych oraz skażenia wód gruntowych. Jak wykazały ścisłe badania, Atpolan Soil Maxx jest przydatny do stosowania ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi, a zwłaszcza z herbicydami opartymi na chlomazonie lub jego mieszaninie z metazachlorem aplikowanymi do odchwaszczania rzepaku i innych roślin kapustnych. Poza zapewnieniem efektywnego działania tych herbicydów, zwłaszcza w warunkach niedostatecznej ilości wody w powierzchniowej warstwie gleby, Atpolan Soil Maxx znacząco obniża też uszkodzenia roślin (bielenie blaszek liściowych i okresowe, jednak niekorzystne zahamowanie wzrostu) wywołane przez chlomazon po nadmiernych opadach, zwłaszcza na glebach lżejszych. Zalecana i efektywna dawka adiuwanta Atpolan Soil Maxx wynosi zaledwie 0,5 l/ha, co jest niewątpliwie zaletą, gdyż nie zwiększa istotnie kosztów odchwaszczania.

prof. dr hab. Zenon Woźnica
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Agronomii

 


Polecamy również

Stosowanie wspomagaczy Atpolan Bio 80 EC i Atpolan Soil Maxx? Dowsiedz się o zasadności ich stosowania, a także skuteczności działania herbicydów.