H-850 WG

H-850 - kwasy humusowe

Zbuduj swoim owocom solidne podstawy
H-850

H-850 WG został opracowany przez firmę COSMOCEL w Meksyku, aby poprawiać właściwości fizyko-chemiczne gleb i podłoży. W swoim składzie zawiera starannie wyselekcjonowane, najwyższej jakości ekstrakty kwasów humusowych, dzięki temu już małe dawki produktu poprawiają jakość gleb w uprawach sadowniczych. Produkt jest pochodzenia naturalnego, nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko naturalne ani rośliny uprawne. H-850 WG jest szeroko stosowany w uprawach rolniczych na kontynentach amerykańskich oraz w Europie.

Od 2015 roku jest polecany w Polsce, gdzie prowadzone są liczne badania i testy nad wpływem H-850 WG na poprawę jakości gleby.

H-850 - kwasy humusowe
SKŁAD CHEMICZNY
Ekstrakty humusowe z leonardytu 850 g w kg
w tym:
kwas humusowy 650 g w kg
kwas fulwowy 100 g w kg
potas rozpuszczalny w wodzie 100 g w kg
CHARAKTERYSTYKA
postać drobny granulat
kolor czarny
pH 10 - 11
opakowania 1 kg, 5 kg, 10 kg

H-850 poprawia właściwości gleby

H-850 WG był sprawdzany w doświadczeniach ścisłych w uprawie jabłoni w sadach rosnących na glebie zmęczonej oraz na glebie nowinie. Po trzykrotnym oprysku gleby H-850 WG przy pomocy belki herbicydowej pod koronami drzew w jednorazowej dawce 3 kg/ha, przeprowadzono analizę aktywności enzymatycznej gleby na zawartość w niej dehydrogenaz i proteaz. Aktywność enzymatyczna gleby świadczy o prawidłowym przebiegu procesów w glebie. Dehydrogenaza i proteaza to enzymy wytwarzane przez mikroby, aby pozyskiwać z gleby składniki, dzięki którym następuje intensyfikacja życia glebowego, co przekłada się na lepszy wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Sprawdzano również aktywność oddechową gleby, gdyż podstawowym kryterium wzrostu korzeni włośnikowych są poprawne stosunki powietrzno-wodne. Bez dostępności tlenu w glebie młode korzenie trudno się rozwijają.
Z doświadczeń wynika, iż H-850 WG poprawia parametry oceny jakościowej gleby, zarówno na glebach zdegradowanych, jak i na glebach o dobrej kondycji. Decyduje to o zwiększonym wzroście korzeni włośnikowych oraz lepszym wykorzystaniu wody i składników pokarmowych z gleby przez rośliny.

Lepszy wzrost roślin

Wpływ preparatu H-850 WG na wzrost i rozwój systemu korzeniowego jest potwierdzony badaniami w szklarniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badania w sezonie 2015 przeprowadzono w uprawie truskawki na odmianie Flurette. Lepszy wzrost korzeni truskawki był spowodowany poprawą właściwości gleby.


Doświadczenia wykonane przez dr Karolinę Piturę z UP w Lublinie w 2015r.

Wykonano pomiar aktywności mikrobiologicznej gleby, w której rozwijał się system korzeniowy truskawek. Wyniki tego pomiaru są bardzo interesujące, gdyż stosowanie za pomocą fertygacji H-850 WG zwiększyło ogólną liczbę bakterii, zaś zmniejszeniu uległa ogólna liczba grzybów znajdujących się w sąsiedztwie korzeni truskawek.


Pomiary wykonane przez dr Karolinę Piturę z UP w Lublinie w 2015r.

Podczas doświadczeń, w których truskawki posadzono w glebie zmęczonej o bardzo niekorzystnych warunkach wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego oraz w glebie o optymalnych właściwościach fizyko-chemicznych dla wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego, zastosowano na każdej z gleb stymulator H-850 WG. Gdy jesienią sprawdzono średnicę korony truskawki, liczbę i powierzchnię asymilacyjną liści truskawki, zaobserwowano pozytywny wpływ H-850 na podstawowe parametry wzrostu i rozwoju truskawek, nawet uprawianych na glebie o niedostatecznych właściwościach.

Wpływ H-850 WG na wzrost truskawek odmiany Senga Sengana w zależności od jakości gleby

Gleba zmęczona Gleba zmęczona
+ H-850
Gleba nowina Gleba nowina
+ H-850
Średnica korony wiosną [mm] 5,40 5,23 5,37 5,29
Średnica korony jesienią [mm] 7,48 12,53 11,97 13,67
Liczba liści [szt.] 14 17 14 17
Sumaryczna powierzchnia liści na roślinie [cm2] 249,60 431,81 345,13 401,70

Doświadczenia wykonane przez dr hab. Zofię Zydlik z UP w Poznaniu w 2015r.

H-850 wyższy plon

H-850 WG to naturalny stymulator ryzosfery, który poprawia właściwości gleby i podłoży ogrodniczych. Sprzyja on lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin, które dzięki zapewnieniu optymalnych warunków mogą wydawać wyższe plony lepszej jakości. Wpływ H-850 na poprawę plonowania i jakość owców truskawki był sprawdzany w doświadczeniach przez dr hab. Zofię Zydlik z UP w Poznaniu i dr. hab. Zbigniewa Jarosza z UP w Lublinie.

Doświadczenia wykonane przez dr hab. Zofię Zydlik z UP w Poznaniu w 2015r.

Zastosowanie stymulatora glebowego H-850 WG przyczyniło się do zwiększenia plonu uzyskanego z drzewka jabłoni oraz poprawy jakości zbieranych owoców w obu kombinacjach. Największy wzrost plonu odnotowano w kombinacji, w której drzewka posadzono na glebie zmęczonej i zastosowano trzykrotny oprysk gleby preparatem H-850 WG. Jakość owoców również uległa istotnej poprawie. Na uwagę zasługuje szczególnie fakt zwiększenia masy owoców i poprawa ich jędrności.

Wpływ zastosowanego stymulatora H-850 WG na plonowanie jabłoni odmiany Najdared

Gleba zmęczona Gleba zmęczona
+ H-850
Gleba nowina Gleba nowina
+ H-850
Liczba kwiatostanów na znakowanych pędach [szt.] 50 50 50 50
Liczba zebranych owoców na znakowanych pędach [szt.] 7 24 27 40
Plon [kg • drzewo-1] 2,48 6,30 14,45 17,70
Masa owocu [g] 137 225 235 253
Jędrność [kG] 5,20 6,23 6,63 6,93
Zawartość ekstraktu [oBrix] 14,6 15,3 14,8 15,2

Doświadczenia wykonane przez dr hab. Zofię Zydlik z UP w Poznaniu w 2015r.

Zalecenia ogólne
H-850 WG jest rozpuszczalny w wodzie i może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb w różnych uprawach. Można go aplikować w postaci oprysku, za pomocą systemu fertygacyjnego albo podlewając glebę pod roślinami roztworem wodnym zawierającym H-850 WG. Ważne jest, aby w całym okresie wegetacyjnym, zastosować 10-15 kg/ha preparatu, aplikując go 3- do 5-krotnie w dawkach dzielonych, stosując jednorazowo w dawkach przedstawionych poniżej:
DAWKOWANIE dawka jednorazowa informacje
Truskawka, Malina letnia i jesienna, Borówka wysoka, Jeżyna, Porzeczka czarna Fertygacja uprawy: 1-3 kg/ha Zabiegi doglebowe wykonywać nanosząc ciecz roboczą na powierzchnię gleby poprzez jej opryskiwanie lub podlewanie. Pierwszy zabieg na istniejącej plantacji wykonać wiosną po opadzie deszczu i powtórzyć po 30 dniach. Drugi zabieg wykonać latem, najlepiej na wilgotną glebę. Trzeci zabieg wykonać jesienią na wilgotną glebę i po 30 dniach powtórzyć.
Opryskiwanie gleby: 1-3 kg/ha
Podlewanie: 0,5-2 kg/ha
Łącznie: 3-5 zabiegów w sezonie co 30 dni
Jabłoń, Grusza, Wiśnia, Czereśnia, Śliwa, Brzoskwinia Fertygacja uprawy: 1-3 kg/ha Zabiegi doglebowe można wykonać przy pomocy belki herbicydowej, opryskując glebę pod koronami drzew lub poprzez naniesienie cieczy roboczej na powierzchnię gleby. Pierwszy zabieg wykonać tuż przed sadzeniem roślin na miejsce stałe. Pierwszy zabieg w istniejącym sadzie wykonać wiosną na wilgotną glebę. Drugi zabieg wykonać latem, najlepiej po opadach deszczu. Trzeci zabieg wykonać jesienią na wilgotną glebę.
Opryskiwanie gleby: 1-3 kg/ha
Podlewanie: 1-3 kg/ha
Łącznie: 3-5 zabiegów w sezonie co 30 dni
Uprawy pod osłonami w podłożach ogrodniczych Jednorazowa dawka 0,5-2 kg/ha aplikowana wraz z fertygacją Zabiegi wykonywać od momentu wysadzenia roślin lub ruszenia wegetacji regularnie co 20-30 dni aż do końca zbiorów. Szczególnie w okresie, gdy system korzeniowy ulegnie uszkodzeniu lub nadmiernie wzrośnie zasolenie podłoża.
Interakcje
H-850 WG nie jest fitotoksyczny. Może być łączony z większością środków ochrony roślin oraz nawozów, z wykluczeniem tych o pH poniżej 5. Nie zaleca się mieszania preparatu ze środkami zawierającymi wapń. Każdorazowo przed sporządzaniem mieszaniny należy zrobić próbę mieszalności.