Klauzula informacyjna – Portal Osadkowski.pl

Logo Osadkowski.pl

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie w zakładce kontakt/
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy świadczenia usługi Portal Osadkowski.pl. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przez okres realizacji zadań zmierzających do zawarcia umowy świadczenia usługi Portal Osadkowski.pl.
Realizacja umowy świadczenia usługi Portal Osadkowski.pl. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przez okres realizacji umowy, świadczenia usługi Portal Osadkowski.pl.
Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie dotyczące usługi Portal Osadkowski.pl. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności Osadkowski sp. z o.o., a w szczególności świadczenia usługi Portal Osadkowski.pl. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
Cele analityczne i statystyczne. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; Zapewnienie bezpieczeństwa usługi.
Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu poprawnego niezakłóconego funkcjonowania aplikacji oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w ramach aplikacji danych. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności Osadkowski sp. z o.o., a w szczególności świadczenia usługi Portal Osadkowski.pl. Do momentu zgłoszenia sprzeciwu, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy.
Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.
Marketing własny administratora. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na promowaniu przedsiębiorcy oraz oferowanych przez administratora usług i produktów. Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi, w tym usługi zapewniające prawidłową realizację umowy, takie jak: usługi hostingowe, usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do prawidłowego świadczenia Usługi lub realizacji żądania czy zgłoszenia. Zgodnie z zasadą minimalizacji, dane osobowe są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych celów przetwarzania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Strony WWW jak i narzędzia wykorzystywane przy realizacji Usługi, w tym narzędzia usług społeczeństwa informacyjnego składają się z systemów informatycznych, w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania. Profilowanie osób odwiedzających strony WWW Usługi oraz Użytkowników Kont realizowane jest w sposób, który nie powoduje w żaden sposób, w stosunku do tych osób, negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innego istotnego wpływu.

Działania prowadzone w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie w szczególności podnoszenie jakości Usługi, w tym oferowania produktów i dopasowania oferty do oczekiwań Użytkownika.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe przekazywane deklaratywnie za pomocą formularzy WWW lub w komunikacji bezpośredniej nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe gromadzone automatycznie na podstawie plików Cookies i innych podobnych technologii będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z narzędzi dostawców usług analitycznych i marketingowych.