Klauzula informacyjna - Sygnaliści

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie w zakładce kontakt
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia, oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia
2. Dane osobowe zgłaszającego będą przetwarzane w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, weryfikacji zgłoszenia i ewentualnej dalszej komunikacji ze zgłaszającym, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia
3. Prowadzenie "Rejestru Nieprawidłowości" w którym gromadzi się m.in. informacje o przedmiocie naruszenia oraz działaniach następczych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia
4. W stosownych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzanie w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, wniesienia oskarżenia, działania podjętego w celu odzyskania środków finansowych w tym dochodzenia roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie przed nadużyciami, dążeniu do działania zgodnego z przepisami prawa oraz zapewnieniu możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń Do czasu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zabezpieczenia interesu Administratora lub przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zdarzenia mogącego stanowić podstawę roszczeń, jednakże koniec okresu retencji przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi, w tym: usługi prawne, informatyczne, ochrony fizycznej, pocztowe i kurierskie, usługi świadczone na rzecz kandydatów do pracy i pracowników w imieniu pracodawcy oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób lub nie jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

Informacje o obowiązku podania danych.

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, brak podania danych w zakresie i celu wskazanym w przepisach uniemożliwi przeprowadzenie działań.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.