Klauzula informacyjna - Odbiorcy newslettera

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie w zakładce kontakt
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1. Wysyłanie na podany przez Klienta lub użytkownika adres e-mail newslettera zawierającego informacje o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, wydarzeniach, zaproszeń do udziału w badaniu satysfakcji lub wystawienia opinii Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu, promowaniu usług i towarów oraz wizerunku Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO wraz ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej, marketingowej Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi, w tym: usługi prawne, marketingowe, informatyczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa w związku z wyrażoną zgodą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest niezbędne w celu kierowania komunikacji marketingowej za pomocą elektronicznych środków przekazu na wskazany adres e-mail.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania, na podstawie aktywności wykonywanej po otrzymaniu korespondencji e-mail, aby lepiej zrozumieć oczekiwanie Klientów, a następnie dostosować treści dostarczanych materiałów komunikacyjnych, promujących towary i usługi Administratora do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołujące skutków prawnych i nie wpływające w inny istotny sposób na odbiorców komunikacji.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w zakresie obsługi korespondencji e-mail oraz w związku z podejmowaniem działań marketingowych, statystycznych i analitycznych.