Klauzula informacyjna - Użytkowników Fanpage na Facebooku

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie w zakładce kontakt/
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1 Komunikacja w ramach Fanpage Administratora za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook, w szczególności w odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności Administratora, zapewnieniu ciągłości komunikacji. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
2 Marketing usług własnych Administratora, w tym marketing bezpośredni. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na promowaniu przedsiębiorcy oraz oferowanych usług i produktów. Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
3 Analizy statystyczne dotyczące strony Fanpage Administratora, w celu poznanie sposobu korzystania przez różnych użytkowników ze stron oraz powiązanych z nimi treści. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na dążeniu do podnoszenia skuteczności i jakości działań marketingowych, komunikacji i zamieszczanych treści. Do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Sprzeciw możesz zgłosić Administratorowi lub bezpośrednio do Meta Platforms Ireland Limited przez formularz: Zarządzanie danymi FB
4 Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia lub wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Osadkowski Sp. z o.o.;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Osadkowski Sp. z o.o., w tym: usługi marketingowe, usługi prawne, informatyczne oraz Inspektorowi Ochrony Danych.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Ponadto, dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Osadkowski Sp. z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00 193 Warszawa

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania spółki Meta Platforms Ireland Limited, tj. właściciela serwisu internetowego Facebook, jej międzynarodowy charakter powoduje, że możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od Administratora) w związku z korzystaniem z Facebook’a. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Meta Platforms Ireland Limited standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Informacje na temat zasad przetwarzania danych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdują się tutaj: facebook.com

Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami (współadministratorami) danych osobowych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych osobowych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;
  • wskazanie danych kontaktowych oraz danych kontaktowych Inspektora ochrony danych.
 5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO). Odbywa się to obecnie za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami w zakresie przetwarzania danych osobywych w celu związanym ze statystykami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 8. Zasady przetwarzania osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.