Klauzula informacyjna Osadkowski Sp. z o.o.
dla Klientów zainteresowanych kupnem lub kupujących
produkty marki New Holland (CNH Industrial Polska Sp. z o.o.)

Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 911-202-52-05, REGON 368945994, KRS 0000708206 – podmiot zwany dalej „Firmą” – pragnie poinformować o sposobie gromadzenia, przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych:

1. Cel i procedura przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) podlegają przetwarzaniu do następujących celów:

a) realizowanie zamówień sprzedaży lub umów serwisowych w celu wywiązania się przez Firmę ze zobowiązań umownych;
b) zarządzanie relacjami biznesowymi z Tobą lub Twoją organizacją, w tym świadczenie usług gwarancyjnych, przetwarzanie płatności, rachunkowość, audyty, fakturowanie i pobór należności oraz powiązane usługi wsparcia;
c) przekazywanie Danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów; świadczenie usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów; odpowiadanie na żądania klientów i spełnianie ich; wysyłanie informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzanie badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy;
d) umożliwienie Firmie przeprowadzania badań dotyczących zadowolenia klientów („Zadowolenie klienta”) z jakości produktów i usług zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Firmy;
e) pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody, wysyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług Firmy lub przeprowadzanie badań rynku („Marketing”);
f) pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody, wysyłanie Danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”).

Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie umowy oraz zgodnie z wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem Firmy do celów przetwarzania wskazanych w punktach (a), (b) oraz (c), a także – pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody – do celów marketingu przedstawionych w punktach (e) oraz (f). Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. odbywać się będzie na podstawie odrębnie udzielonej zgody jeżeli podasz nam swój adres email. Natomiast używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody jeżeli podasz nam swój numer telefonu.
Należy pamiętać, że jeśli wyrazisz zgodę, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.
Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznej lub elektronicznej, w tym pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych).

2. Konsekwencje nieprzekazania danych

Przekazywanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie Danych niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaż lub świadczenia usługi, lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może skutkować nieoptymalnym wykonaniem żądanej usługi lub dostarczeniem żądanego produktu. Z drugiej strony, nieprzekazanie Danych, których podanie jest opcjonalne, umożliwia Ci dostęp do usługi lub otrzymanie produktu w każdym przypadku.

3. Odbiorca Danych

W trakcie naszych działań Dane mogą być udostępniane i przekazywane firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial, autoryzowanym warsztatom, usługodawcom, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, wykonywania poleceń władz publicznych czy dochodzenia praw Firmy przed organami sądowymi.

4. Przekazywanie danych poza EOG

W ramach stosunków umownych Firma może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), włącznie z przechowywaniem Danych w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Firmy. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. W przypadku przekazywania Danych poza EOG Firma zobowiązana jest stosować odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską i mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

5. Administrator danych oraz Inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 911-202-52-05, REGON 368945994, KRS 0000708206. Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać, pisząc na adres e-mailowy iodo@osadkowski.pl lub na adres Administratora danych Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

6. Przechowywanie danych

Firma przechowuje Dane w swoich systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych. Firma może nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony jej interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Dane przetwarzane do celów marketingowych i profilowania są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienioną zasadą i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

7. Twoje prawa

Możesz korzystać z następujących praw:

1. prawo dostępu oznacza prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do Danych;
2. prawo do sprostowania i usunięcia danych oznacza prawo do uzyskania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy żądanie jest uzasadnione;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, gdy żądanie jest uzasadnione;
4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przesłania Danych innym administratorom danych;
5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy żądanie jest uzasadnione, również w przypadkach, gdy Dane są przetwarzane do celów marketingu i profilowania, w stosownych przypadkach;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Danych.

Możesz skorzystać z powyższych praw, wysyłając list do Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów lub wiadomość e-mailową na adres iodo@osadkowski.pl.

ZGODA

Potwierdzam zapoznanie się z Informacją o polityce prywatności Osadkowski Sp. z o.o.,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych we wszystkich wskazanych celach, zgodnie z treściami podanymi poniżej, tj. wyrażam zgodę na:

lub

rozdzielnie wyrażam zgodę na
:

DZIAŁANIA MARKETINGOWE przetwarzanie moich danych przez Osadkowski Sp. z o.o., we własnych celach marketingowych w tym przesyłania informacji handlowych, a także reklamy produktów i usług w formie papierowej, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, telefonu (np. zautomatyzowane połączenia telefoniczne, SMS, MMS, faks) i wszelkich innych środków (np. strony internetowe, aplikacje mobilne), jak przedstawiono w sekcji 2 (iii) Informacji o polityce prywatności:

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH - przekazywanie moich Danych podmiotom zależnym i stowarzyszonym z CNH Industrial Polska sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-407), przy ul. Otolińskiej 25, należącym do Grupy CNH Industrial, a także do autoryzowanych dealerów CNH Industrial Polska Sp. z o.o oraz ich dalsze przekazywanie i przetwarzanie w celach marketingowych tych podmiotów w tym w celu przesyłania informacji handlowych, reklamowania ich produktów i usług lub przeprowadzania badań rynkowych zgodnie z sekcją 1 (f) Informacji o polityce prywatności:

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

DZIAŁANIA MARKETINGOWE NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ– otrzymywanie informacji marketingowych dostarczanych za pośrednictwem środków elektronicznych, w tym wiadomości e-mail przez Osadkowski Sp. z o.o., na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21)

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

DZIAŁANIA MARKETINGOWE NA PODSTAWIE PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO – kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym telefonu przez Osadkowski Sp. z o.o., w celach otrzymywania informacji marketingowych na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12)

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - otrzymywanie informacji marketingowych dostarczanych za pośrednictwem środków elektronicznych, w tym wiadomości e-mail wysyłanych przez podmioty zależne i stowarzyszone z CNH Industrial Polska sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-407), przy ul. Otolińskiej 25, należące do Grupy CNH Industrial, a także do autoryzowanych dealerów CNH Industrial Polska Sp. z o.o., na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21)

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PODSTAWIE PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym telefonu przez podmioty zależne i stowarzyszone z CNH Industrial Polska sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-407), przy ul. Otolińskiej 25, należące do Grupy CNH Industrial, a także do autoryzowanych dealerów CNH Industrial Polska Sp. z o.o., w celach otrzymywania informacji marketingowych na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12)

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgodyNAZWA:....................................................
NAZWISKO:....................................................
DATA:....................................................
PODPIS:....................................................