Klauzula informacyjna – Kandydaci

Osadkowski.pl

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie w zakładce kontakt
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznał Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. o.o.., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli podstawą współpracy ma być umowa o pracę:

#CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
1.Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osoby do pracyPrzepis prawa (art. 22 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV
i w liście motywacyjnym, jeżeli z własnej inicjatywy zostały przekazane
dane inne niż wskazane powyżej.
Uzasadniony interes ( art.6 ust.1 lit. f RODO ) w zakresie danych
zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega
na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny
i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.
Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
2.Przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do zawarcia umowy o pracę.
Przepis prawa (art. 22 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Niezbędność przetwarzania
danych osobowych do zawarcia umowy o pracę ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
3.Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.Podstawy wskazane w pkt. 1, a ponadto odrębna zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO )
na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych .
Do momentu wycofania zgody,
lecz nie dłużej niż 2 lata.

Jeżeli podstawą współpracy ma być umowa cywilnoprawna:

#CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
1.Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osoby do pracyPodjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W zakresie informacji które nie są niezbędne do zawarcia umowy,
w tym zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający
na wyłonieniu najbardziej odpowiedniego kandydata.
Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
2.Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy
(Umowy o współpracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Niezbędność przetwarzania danych osobowych
do zawarcia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
3.Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.Zgoda osoby której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO)
na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Do momentu wycofania zgody,
lecz nie dłużej niż 2 lata.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi, w tym: usługi prawne, marketingowe, informatyczne, ochrony fizycznej, usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy, pocztowe i kurierskie, usługi świadczone na rzecz kandydatów do pracy i pracowników w imieniu pracodawcy oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.