fbpx

Klauzula informacyjna. Monitoring.

logo osa 278x278 1

logo osa 278x278 1

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski S.A. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski S.A. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 9111898977, REGON 020134357, KRS 0000241071 ( dalej Administrator).

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://osadkowski.pl/pl/kontakt/
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

#CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
1.Ochrona mienia i osób znajdujących się na terenie obiektów zajmowanych przez Administratora.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem; Ponadto, uprawnienie do wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy wynika z przepisów Kodeksu Pracy tj. art. 222§1;Do 30 dni od momentu utrwalenia.
2.W przypadku utrwalenia zdarzenia prawdopodobnie stanowiącego podstawę zgłoszenia organom ścigania, wniesienia oskarżenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dane mogą być przetwarzane we wskazanych powyżej celach.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie przed nadużyciami, bezprawnymi działaniami przeciwko mieniu lub osobom przebywającym na terenie obiektów zajmowanych przez Administratora oraz zapewnieniu możliwości skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.Do czasu złożenia stosownego zawiadomienia lub przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zdarzenia mogącego stanowić podstawę roszczeń, jednakże koniec okresu retencji przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Osadkowski S.A.;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Osadkowski S.A. w tym: usługi prawne, finansowe, informatyczne, komunikacyjne, marketingowe, reklamowa oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Osadkowski S.A.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00 193 Warszawa;

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy

Monitoringiem są objęte obszary oznaczone tablicami informacyjnymi.

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski S.A. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.