N-Lock

nlock 8172

nlock 8172

Stabilizator azotu N-lock

KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA

N-Lock jest stabilizatorem azotu, którego działanie prowadzi do maksymalizacji potencjału plonowania i zwiększenia efektywności wykorzystanych nawozów azotowych. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzymując przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, w miejscu i czasie, kiedy jest najbardziej potrzebny. Jego działanie zostało potwierdzone w przeprowadzonych w Polsce w latach 2012-2014 doświadczeniach polowych oraz opublikowane w opracowaniach zagranicznych*.

Rys. 1 Proces przemian azotu

Co się dzieje z zastosowanym azotem?

Zapewnienie roślinie odpowiedniej ilości azotu w krytycznych okresach rozwojowych jest wyzwaniem dla producentów. Dostępne metody i terminy nawożenia często nie pokrywają zapotrzebowania w trakcie całej wegetacji rośliny uprawnej.

Jedną z przyczyn są straty azotu w trakcie wegetacji roślin, spowodowane przez mikrobiologiczne przemiany (nitryfikacja), prowadzące do jego wymywania w głąb gleby, przemieszczania do wód gruntowych oraz ulatniania. (Rys. 1)

Jedną z przyczyn są straty azotu w trakcie wegetacji roślin, spowodowane przez mikrobiologiczne przemiany (nitryfikacja), prowadzące do jego wymywania w głąb gleby, przemieszczania do wód gruntowych oraz ulatniania. (Rys. 1)

• spadku ilości i jakości plonów
• konieczności dzielenia dawek nawozów azotowych
• niskiej efektywności azotu
• szkodliwego wpływu na środowisko

Jak ograniczyć straty azotu?

Badacze uniwersyteccy i wysokiej klasy doradcy rolniczy zalecają, aby stosować tylko niezbędną dawkę azotu i podejmować działania polegające na zatrzymaniu azotu w formie przyswajalnej dla rośliny, aby zapewnić jego dostępność możliwie najdłużej.

Istnieją różne metody ograniczania strat azotu i zapewniania jego dostępności w krytycznych fazach rozwojowych roślin uprawnych. Innowacyjną w Polsce jest technologia oparta na stabilizatorze azotu N-Lock.

* Wolt, J.D. 2004. A meta-evaluation of nitrapyrin agronomic and environmental effectiveness with emphasis on corn production in the Midwestern USA. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41.

Jak działa N-Lock?

Niezależnie od formy nawozu (mineralny albo organiczny) azot występuje w glebie w formie amonowej i azotanowej.

Obie formy są pobierane przez rośliny uprawne. Jednakże tylko forma amonowa nie podlega stratom.

Forma azotanowa może być wniesiona w formie nawozu mineralnego lub pojawia się w wyniku przemiany formy amonowej w procesie nitryfikacji.

Wyk. 1 Dostępność azotu w formie amonowej Zaadaptowano z Chalmer’s Silty Clay Loam, R.A. McCormick, Ph.D. Thesis, Purdue University

Forma amonowa jest najefektywniej pobieraną i wykorzystywaną formą azotu zwłaszcza przez kukurydzę.

Stabilizator azotu N-Lock, spowalniając proces nitryfikacji, zapobiega przemianom stabilnej formy amonowej w azotanową, która szybko podlega stratom (wymywanie, ulatnianie).

Jak najdłuższe zachowanie azotu w formie amonowej dzięki zastosowaniu technologii N-Lock, zapewnia jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin uprawnych (Wyk. 1). Powoduje to wzrost plonów i zwiększa efektywność wykorzystania nawozów azotowych.

Jak N-Lock może wpłynąć na potencjał plonowania?

Ponad 30 lat niezależnych badań w USA potwierdza, iż stosowanie nitrapiryny zawartej w preparacie N-Lock powoduje średnio wzrost plonów o 7%*. Pozytywne rezultaty potwierdzają także badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach przez IUNG Puławy, UP Lublin, UP Poznań, UWM Olsztyn (Wyk. 2-4). Niezależnie od technologii nawożenia, stosowanie preparatu N-Lock skutkowało wzrostem plonu przy tym samym poziomie nawożenia azotem.

Wyk. 2-4 Średnie plony ziarna kukurydzy w Polsce, przeliczone na 15% wilgotności.

Technologia N-Lock może być stosowana z większością dostępnych na rynku nawozów azotowych mineralnych i organicznych (Tab. 1):

• Roztworem saletrzano-mocznikowym
• Gnojowicą
• Mocznikiem
• Obornikiem
• Siarczanem amonu
• Pulpą pofermentacyjną
• Saletrą amonową
• Pomiotem kurzym

Technologia N-Lock w uprawie kukurydzy
z nawozami mineralnymi z nawozami organicznymi
nawozy granulowane roztwór saletrzano mocznikowy gnojowica, obornik, pulpa pofermentacyjna, pomiot kurzy
Termin: wiosną
przed siewem kukurydzy przed siewem kukurydzy po siewie kukurydzy przed siewem kukurydzy
Dawka: 2,5 litra na ha aplikacja opryskiwaczem polowym
Stosowanie: samodzielnie: kilka dni przed lub po (w ciągu 5 dni) wysiewie granulowanych azotowych nawozów mineralnych w mieszaninie zbiornikowej z nawozem w mieszaninie zbiornikowej z nawozem do 5 dni po siewie kukurydzy; może być stosowany w mieszaninie zbiornikowej z herbicydami posiewnymi* samodzielnie: do 2 dni przed albo do 2 dni po aplikacji nawozów organicznych
Uwarunkowania: wymieszanie z glebą (zabiegi uprawowe) w ciągu 10 dni po zabiegu łączne opady deszczu w wysokości co najmniej 12 mm w ciagu 10 dni po zabiegu wymieszanie z glebą (zabiegi uprawowe) w terminie zalecanym dla nawozów organicznych, ale nie później niż 10 dni po zabiegu
Uwagi:

Przed zastosowaniem produktu dokładnie wstrząsnąć, wymieszać zawartość opakowania aż do uzyskania jednorodnego płynu.

ilość wody - 100-300 litrów na ha.

Ilość roztworu saletrzano-mocznikowego - dawka na ha zależna od planowanej i możliwej do zastosowania wg ogólnych zaleceń dla tego nawozu.

Produkt N-Lock wlać powoli do zbiornika opryskiwacza.

Należy długo i dokładnie wymieszać produkt N-Lock w zbiorniku opryskiwacza; następnie kontynuować mieszanie w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania.

* Wolt, J.D. 2004. A meta-evaluation of nitrapyrin agronomic and environmental effectiveness with emphasis on corn production in the Midwestern USA. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41.

N-Lock to nowoczesna formulacja oparta na technologii mikrokapsuł, która umożliwia prosty zabieg opryskiwaczami polowymi na powierzchnię gleby lub roślin i powoduje, że preparat jest aktywny i ogranicza straty azotu do 12 tygodni.

* Przed zastosowaniem mieszaniny zbiornikowej należy się skontaktować z Dow AgroSciences w celu sprawdzenia aktualnej listy dopuszczalnych produktów oraz warunków stosowania.

Jak N-Lock wspiera praktyki rolnicze przyjazne środowisku?

N-Lock poprzez dłuższe utrzymywanie azotu w formie jonów amonowych redukuje wymywanie azotu do wód gruntowych i powierzchniowych oraz ogranicza uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery.

Badania wykazały, iż aktywny składnik N-Lock redukuje wymywanie azotu o 16% oraz zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 51%*.

Znaczenie technologii N-Lock wzrasta jeszcze bardziej w gospodarstwach objętych programem OSN czy też korzystających z programu rolnośrodowiskowego ,,Pakiet 1: Rolnictwo zrównoważone".

* Wolt, J.D. 2004. A meta-evaluation of nitrapyrin agronomic and environmental effectiveness with emphasis on corn production in the Midwestern USA. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41.

Bezkonkurencyjna Technologia N-Lock Konkretnie o maksymalizacji plonu, ochronie azotu i środowiska

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

• bez dawek dzielonych
• ograniczenie ryzyka skażenia wód gruntowych
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

ZWIĘKSZONA DOSTĘPNOŚĆ AZOTU

• minimalizacja strat azotu
• zwiększona efektywność azotu
• zdrowe rośliny
• mniejsza wilgotność nasion

40 LAT DOŚWIADCZENIA, ŚREDNI WZROST PLONU O 7%*

W jakich sytuacjach należy stosować N-Lock?

• w uprawach intensywnych wymagających wysokiej efektywności wykorzystania azotu
• gdy dostępne metody i terminy nawożenia azotem nie pokrywają zapotrzebowania rośliny uprawnej
• gdy straty azotu mogą być wysokie, np. na glebach przepuszczalnych lub narażonych na zalewanie
• przy wysokich stratach azotu, np. jako wsparcie w prawidłowym zagospodarowaniu gnojowicy i obornika
• aby zminimalizować negatywny wpływ azotu na środowisko

MAKSYMALIZACJA PLONU
• wzrost plonu średnio o 7%
• ochrona inwestycji w nawozy • wykorzystany potencjał plonowania

N-Lock może być także stosowany w uprawie:

• pszenicy ozimej (z wyjątkiem odmian klasy K), jęczmienia ozimego (z wyjątkiem jęczmienia browarnego), pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, owsa, jęczmienia jarego (z wyjątkiem jęczmienia browarnego),
• rzepaku ozimego, rzepaku jarego.

Co to jest N-Lock?

N-Lock jest innowacyjnym rozwiązaniem firmy Dow AgroSciences. Znacząco ograniczając straty azotu, zapewnia jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin i zwiększa efektywność nawozów azotowych.

N-Lock to sprawdzona od wielu lat Technologia. Wynaleziona pod koniec lat 60. przez naukowców firmy Dow AgroSciences substancja aktywna Nitrapiryna (związek chemiczny z grupy pirymidyn) to przyjazny dla środowiska stabilizator azotu. Dow AgroSciences przygotowało nowy stabilizator azotu, którego formulacja umożliwiła wprowadzenie tego produktu na terenie całego świata, w tym Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Technologia N-Lock jest dostosowana do potrzeb lokalnych systemów nawożenia i jest przeznaczona do stosowania ze wszystkimi rodzajami nawozów zawierających azot w formie amonowej - mineralnych i organicznych.

Dzięki technologii mikrokapsuł jest możliwe stosowanie tego produktu na powierzchni gleby bez konieczności jego natychmiastowego wymieszania z glebą.

Technologia N-Lock to oprócz bezpośrednich korzyści ekonomicznych, także wspieranie praktyk rolniczych przyjaznych środowisku. Jest przydatna w każdym gospodarstwie rolnym z intensywną uprawą kukurydzy, zbóż czy też rzepaku, z taką samą ważnością jak nawożenie makroskładnikami.

Średni wzrost plonu ziarna kukurydzy na podstawie doświadczeń w latach 2012-2014 to 650 kg*

* Średni wzrost plonu ziarna kukurydzy w Polsce w latach 2012-2014, przeliczony na 15% wilgotności. Doświadczenia poletkowe przeprowadzone w Polsce.Polecamy również