Atpolan Bio 80 EC

Atpolan 80 EC Bio | Agromix

Atpolan BIO - wielofunkcyjny adiuwant olejowy

Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu do sporząd zania emulsji wodno-olejowej, dodawany do zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania środków ochrony roślin.

Atpolan 80 EC Bio | Agromix

ZALETY ATPOLAN BIO 80 EC

Atpolan BIO 80 EC jest przydatny do stosowania ze środkami ochrony roślin wymagającymi dodatku adiuwanta olejowego, a szczególnie do aktywacji herbicydów sulfonylomocznikowych

Preparat zawiera:

estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 80%,
substancje powierzchniowo-czynne (surfaktanty) i bufor pH do 100%.

W odróżnieniu od innych adiuwantów Atpolan BIO 80 EC:

zapewnia bardzo dobre zatrzymanie kropel opryskowych na powierzchni zwalczanych chwastów,
umożliwia maksymalną rozpuszczalność herbicydu w cieczy opryskowej i zapobiega jego krystalizacji na powierzchni roślin,
zapewnia równomierne pokrycie i zwilżenie powierzchni chwastów,
rozpuszcza wosk kutikularny na powierzchni roślin - najważniejszą barierę wnikania herbicydów,
zapewnia szybkie i zwiększone przemieszczenie substancji aktywnej do komórek roślinnych,
zabezpiecza substancje aktywną przed zmyciem przez deszcz, umożliwia dotarcie większej ilości substancji aktywnej do miejsca działania,
zapewnia większą skuteczność działania stosowanych środków ochrony roślin,
chroni opryskiwacz przed wytworzeniem trudnych do usunięcia osadów.

Atpolan BIO 80 EC zawiera trzy współdziałające z sobą składniki funkcyjne: ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, surfaktant(substancję powierzchniowo-czynną), oraz bufor pH.

pszenica ozima

PSZENICA OZIMA

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:

Lancet Plus 125 WG, Mover 75 WG, Nomad 75 WG

pszenżyto ozime

PSZENŻYTO OZIME

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:

Lancet Plus 125 WG, Mover 75 WG, Dragon NT 450 WG

żyto

ŻYTO

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:

Lancet Plus 125 WG, Dragon NT 450 WG

żyto ozime

ŻYTO OZIME

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan BIO 80 EC:

Mover 75 WG, Nomad 75 WG

KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ATPOLAN BIO 80 EC Atpolan BIO 80 EC: zawiera bufor, który podnosi pH cieczy opryskowej i dzięki temu zwiększa rozpuszczalność herbicydów oraz zapobiega ich krystalizacji na powierzchni roślin (ważne szczególnie dla herbicydów sulfonylomocznikowych!) w połączeniu z estrem metylowym oleju rzepakowego i surfaktantami, rozluźnia i rozpuszcza wosk na powierzchni roślin, w wyniku czego wnikanie (absorpcja) herbicydów do komórek roślinnych silnie wzrasta (ważne dla wszystkich herbicydów wymagających stosowania z adiuwantem olejowym!)

Atpolan BIO 80 EC do zabiegów dolistnych

Jak wykazują liczne badania i efekty uzyskiwane przez producentów, wyjątkowo wysoką przydatność do optymalizacji działania większości herbicydów dolistnych wykazuje wielofunkcyjny adiuwant olejowy Atpolan Bio 80 EC. W składzie tego wspomagacza, poza zmodyfikowanym olejem roślinnym opartym na technologii MSO, znajduje się mieszanina starannie dobranych surfaktantów i, co jest niezmiernie ważne, bufor utrzymujący pH cieczy opryskowej na poziomie 7,0-7,5. Dzięki współdziałaniu zawartych składników Atpolan Bio 80 EC wykazuje jednocześnie wiele funkcji: wpływa na zwiększenie liczby kropel zatrzymanych na opryskiwanej powierzchni roślin oraz jej dobre zwilżenie, zapewnia istotnie większą rozpuszczalność herbicydów, zapobiega ich krystalizacji na opryskiwanej powierzchni oraz umożliwia swobodne wnikanie do chwastów. Atpolan Bio 80 EC odznacza się przy tym bardzo małą lepkością, co powoduje, że nawet w niskich temperaturach skutecznie rozpuszcza na powierzchni chwastów warstwę wosku, która stanowi istotną barierę ograniczającą wnikanie substancji aktywnych.

Dzięki tym innowacyjnym cechom Atpolan Bio 80 EC stosowany w dawkach 1,0-1,5 l/ha w sposób kompleksowy eliminuje najważniejsze czynniki ograniczające skuteczność chwastobójczą herbicydów nalistnych z grupy sulfonylomoczników (jest dla nich szczególnie zalecany), graminicydów i innych środków chwastobójczych wymagających stosowania z adiuwantem olejowym. Liczne badania ścisłe i łanowe potwierdzają, że obecność adiuwanta Atpolan Bio 80 EC w cieczy opryskowej gwarantuje wierne działanie herbicydów w zróżzróżnicowanych warunkach i często pozwala na istotne ograniczenie ich dawek (o 20-25%), a tym samym na wyraźną poprawę opłacalności gospodarowania.

WŁAŚCIWOŚCI ATPOLAN BIO 80 EC ATPOLAN 80 EC
typ substancji funcyjnej olej roślinny modyfikowany olej mineralny
Szczegółowa nazwa podstawowej substancji funkcyjnej ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego olej parafinowy
Emulgator mieszanina sufraktanów kationowych i niejonowych sufraktant niejonowy
Bufor pH TAK NIE
Zdolność rozpuszczania wosku roślinnego i niektórych środków ochrony roślin wybitna dobra

Dotychczas wykonane badania wskazują, że Atpolan BIO 80 EC w dawkach 1,0-1,5 l/ha wykazuje przydatność do stosowania z szeroką gamą herbicydów, szczególnie z grupy sulfonylomocznika. Atpolan BIO 80 EC należy stosować ściśle wg zaleceń opisanych w etykiecie-instrukcji stosowania załączonej do opakowania adiuwanta lub środka ochrony roślin, z którym jest on zalecany.

Dotychczas wykonane badania wskazują, że Atpolan BIO 80 EC w dawkach 1,0-1,5 l/ha wykazuje przydatność do stosowania z szeroką gamą herbicydów, szczególnie z grupy sulfonylomocznika. Atpolan BIO 80 EC należy stosować ściśle wg zaleceń opisanych w etykiecie-instrukcji stosowania załączonej do opakowania adiuwanta lub środka ochrony roślin, z którym jest on zalecany.

W latach 2002-2008 Atpolan BIO 80 EC testowano w ścisłych badaniach polowych z licznymi herbicydami zalecanymi do odchwaszczania buraka cukrowego i kukurydzy

wpływ

Wpływ herbicydu Maister 310 WG stosowanego z adiuwantami i RSM na skuteczność zwalczania chwastów oraz plon i liczbę roślin kukurydzy

Zródło: Idziak R, Woźnica Z, Wondziorek W. 2006. Skuteczność chwastobójcza herbicydu Maister 310 WG stosowanego z adiuwantami i nawozem mineralnym. Progres in Plant/ Postępy w ochronie roślin, 46(2):226-228.

kombinacje dawka zniszczenie chwastów % plon (t/ha) plon łodyg (t/ha) plon ogółem (t/ha) liczba roślin (szt/ m2)
Kontrola 1590,9 g/m2 0,9 0,6 1,5 5,2
Maister 310 WG+Actirob 842 EC 150+1,5 79 18,3 13,1 31,4 7,0
Maister 310 WG + Actirob 842 EC 75+1,5 30 12,8 9,3 22,1 6,8
Maister 310 WG+Actirob 842 EC+RSM 75+1,5+4 81 19,9 15,4 35,5 7,0
Maister 310 WG+Atpolan BIO 80 EC 150+1,5 85 19,7 14,1 33,8 6,9
Maister 310 WG+Atpolan BIO 80 EC 75+1,5 64 14,2 10,3 24,5 7,0
Maister 310 WG+Actirob 842 EC+ RSM 75+1,5+4 82 21,6 14,5 36,1 6,5
NIR(0,05)- LSD(0,05) 10,05 5,99 15,5 0,53

Atpolan BIO 80 EC w programie mikrodawek herbicydów do odchwaszczania buraków cukrowych- doświadczenia polowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2004-2007 r. (Woźnica i wsp. 2008)