Polidap

Polidap

Polidam to nawóz o równomiernych szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polidap® zawiera 18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 37% rozpuszczalnego w wodzie. Polidap® zawiera 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polidap® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polidap ® przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polidap® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Polidap: Jakie korzyści daje zastosowanie nawozu?

Azot w formie amonowej wolno pobierany przez rośliny wpływa na harmonijny wzrost i rozwój oraz dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU® zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, w tym wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

Polidap® jest pakowany: po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem, w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Polidap® nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto - 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg - w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Zalecane dawki Polidapu® w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare- na każdą 1 t ziarna 40+40 kg K2 25+25 kg K 13+15 kg K
Rzepak- na każdą 1t nasion 70+90 kg K 52+70 kg K 26+50 kg K
Grochy, bobik- na każdą 1 t nasion 48+60 kg K 33+50 kg K 20+25 kg K
Łubiny- na każdą 1t nasion 65+60 kg K 43+50 kg K 26+25 kg K
Ziemniak na oborniku3 - na każde 10t bulw 40+70 kg K 23+55 kg K 20 kg K
Ziemniak bez obornika- na każde 10t bulw 49+110 kg K 33+90 kg K 20+55 kg K
Burak cukrowy bez obornika- na 10t korzeni nie uprawiać 40+100 kg K 30+70 kg K
Burak pastewny na oborniku- na każde 10t korzeni 26+45 kg K 7+25 kg K 15 kg K
Kukurydza na silos na oborniku- na każde 10t zielonej masy 40+40 kg K 24+28 kg K 15+12 kg K
Kukurydza na ziarno- na każdą 1t ziarna 26+50 kg K 17+40 kg K 11+25 kg K
Łąki i pastwiska- na każde 2t siana lub 10t zielonej masy 48+80 kg K 33+65 kg K 22+35 kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowymi- na każde 10t masy zielonej 48+60 kg K 33+50 kg K 20+25 kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polidapu®, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować po 25 kg Polidapu® i soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 125 kg/ha Polidapu® i 125 kg/ha soli potasowej;

1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;

2 - kg/ha soli potasowej 58-60%;

3 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka 35 t/ha.