Nawóz potasowy KalPro 40®

Nawóz potasowy

Nawóz potasowy

NAWÓZ WE
TYP: nawóz potasowy - chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu K (Mg, S) 40 (5:12)

SKŁADNIKI NAWOZOWE:
MAKROSKŁADNIKI, % (m/m):

K20 - 40% tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
MgO - 6% tlenku magnezu całkowitego
MgO - 5% tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
SO3 - 12% trójtlenku siarki całkowitego (4,8% S)
SO3 - 11% trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie (4,4% S)

UZIARNIENIE:

2-5 mm min. 90%

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

KalPro 40® jest granulowanym nawozem potasowym z dodatkiem magnezu i siarki przeznaczonym do stosowania na wszystkich typach gleb i pod wszystkie rośliny uprawne za wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru. Przeznaczony jest do bieżącego zaspakajania potrzeb pokarmowych roślin, jak również poprawy zasobności gleb głownie w potas. KalPro 40® zawiera dobrze rozpuszczalne w wodzie związki potasu, magnezu i siarki. Dzięki formie granulatu posiada bardzo dobre właściwości rozsiewne.

ZASADY STOSOWANIA

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm. KalPro 40® można stosować także pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime lub uprawy wieloletnie. Na użytkach zielonych (łąki, pastwiska) zaleca się dzielenie dawek większych niż 60 kg K2O na hektar (tj. 150 kg nawozu KalPro 40®). Pierwszą dawkę należy stosować wiosną w okresie ruszania wegetacji, a następne po kolejnych pokosach lub wypasach.

NAWOŻONA ROŚLINASPODZIEWANY PLON, t/haDAWKA NAWOZU, kg/ha
Zboża ozime 4,5 250-300
Zboża jare4,0200-250
Rzepak ozimy3,5350-450
Rzepak jary2,5250-300
Burak cukrowy (na oborniku)40,0300-350
Kukurydza na ziarno7,0350-450
Strączkowe na nasiona3,0150-250
Motylkowe z trawami- zielonka50,0200-350
Trawy w upawie polowej-zielonka40,0200-350

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Nawóz konfekcjonowany jest w opakowania typu big-bag (masa netto 500 kg). Nawóz należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).Polecamy również

Nawóz potasowy KalPro 40®