Omya Agrocarb®90 M-KR czyli łatwe odkwaszanie gleb

agrocarb 90 10634

agrocarb 90 10634

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

Kornica, Polska

KRÓTKI OPIS PRODUKTU:

Nawóz WE - środek wapnujący, kreda rozdrobniona (typ G.1.5b); węglan wapnia pochodzenia naturalnego; wapno kredowe podsuszane niezawierające magnezu (odmiana 07a); rozdrobnienie i miękkość cząstek kredy gwarantuje 98-100 % reaktywność.

ANALIZA CHEMICZNA (wartości średnie)

CaCO3 84%
CaO 47%
Pb 10 [mg/ka CaO]
Cd 2 [mg/kg CaO]

CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: (wartości średnie)

Uziarnienie (na mokro)
Przesiew przez sito 2,00 mm 99%
Przesiew przez sito 25,0 mm 100%
Wilgotność przy załadunku 20%
Reaktywność 98%
Liczba zobojętnienia 50%

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:

Odkwaszanie i nawożenie wszystkich rodzajów upraw polowych, ogrodniczych, sadowniczych oraz użytków zielonych. Kredę należy stosować na glebach o niskim pH (o wysokim stopniu zakwaszenia) i ubogich w wapń (Ca). Nawóz nie wymaga mieszania z glebą (możliwość wykorzystania pogłównie). Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

OPAKOWANIE STANDARDOWE: - LUZ

Informacje zawarte w niniejszym biuletynie technicznym dotyczą wyłącznie wymienionego wyżej materiału a nie jego zastosowania w połączeniu z innym materiałem lub też w innym procesie. Podane w biuletynie informacje opierają się na danych technicznych, które OMYA uznaje za wiarygodne, jednak z zastrzeżeniem, że OMYA nie daje żadnej obietnicy czy gwarancji odnośnie ich kompletności czy dokładności oraz nie uznaje wynikających z ich użycia roszczeń odpowiedzialności cywilnej ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń, strat czy roszczeń o odszkodowanie osób trzecich. W gestii adresatów tej ,,Informacji o produkcie" leży ocena, czy uznają za właściwe wykorzystanie podanych tu informacji. Także użytkownik jest zobowiązany, przed użyciem tych danych, określić przydatność materiału (włącznie z jego bezpieczeństwem) do określonego celu.Polecamy również

Omya Agrocarb®90 M-KR czyli łatwe odkwaszanie gleb