Wapno nawozowe bez magnezu Lhoist

lhoist 10496

lhoist 10496

Wapno nawozowe bez magnezu Lhoist

Opis produktu

Wapno nawozowe, nie zawierające magnezu, powstające z przerobu skał wapiennych, gdzie podstawowym składnikiem jest weglan wapnia (CaCO3).

Zastosowanie

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego.

Skład chemiczny Wartości średnie za 2010r. *) Wartości gwarantowane
CaO 52,1% min. 50%
Cd 1,3 mg/kg CaO maksymalnie 8 mg/kg CaO
Pb40,1 mg/kg CaOmaksymalnie 200 mg/kg CaO
Właściwości fizyczne
Odsiew na sicie 2 mm1,3%najwyżej 10%
Przesiew na sicie 0,5mm63,2%co najmniej 50%

*)Wartosci średnie nie sa gwarantowane przez producenta. Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Wapno nawozowe jest ładowane luzem na specjalne naczepy samochodowe (,,wanny"), chroniące produkt przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Magazynowanie

Produkt powinien byc składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Wymagania

Wapno nawozowe spełnia wymagania dotyczące zawartosci tlenku wapnia i składu granulometrycznego określone w załaczniku do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 wrzesnia 2010r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość kadmu i ołowiu w wapnie nawozowym nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2008r. (Dz. U. Nr 119 poz. 765).

Dokumenty referencyjne

Ocena przydatności Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa GLA-14-MF/06, Świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa - NE/72/2006.

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.Polecamy również