Klauzula informacyjna – Użytkownicy stron WWW

Osadkowski.pl

Niniejszy dokument stanowi element Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Osadkowski Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Osadkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie w zakładce kontakt/
 • przez e-mail: centrum@osadkowski.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Osadkowski Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów;
 • przez e-mail: iodo@osadkowski.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
Działania marketingowePrawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f RODO ) w związku z prowadzeniem działalności marketingowej.Do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.
Badania statystyczne i analitycznePrawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f RODO ) w związku z prowadzeniem działalności marketingowej.Do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.
Zapewnienie prawidłowego działania strony wwwPrzetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegającego na prowadzeniu strony internetowej administratora danych.
Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
lub zakończenia korzystania ze strony

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi, w tym: usługi prawne, marketingowe, informatyczne, ochrony fizycznej, usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy, pocztowe i kurierskie, usługi świadczone na rzecz kandydatów do pracy i pracowników w imieniu pracodawcy oraz Inspektorowi Ochrony Danych.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Administratora.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Korzystanie ze stron WWW nie wymaga podania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na podstawie informacji gromadzonych za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii.

Informacje o Cookies.

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystasz odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do stron WWW (zawierające elementy graficzne).

Poza plikami cookies, my oraz dostawcy narzędzi i usług, z których korzystamy, wykorzystują inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w Twoim systemie/przeglądarce stron WWW w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

Na naszych stornach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach WWW.

Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii.

RODZAJ TECHNOLOGIIOPIS STOSOWANIA
Cookies sesyjneCookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie - przeglądarce użytkownika po utworzeniu sesji użytkownika
- czyli nawiązaniu połączenia przeglądarki użytkownika z daną stroną WWW.
Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji użytkownika - np. zamknięciu okna przeglądarki stron WWW.
Informacje zawarte w Cookies sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.
Cookies stałe (permanentne)Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie - przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu określonej akcji.
Cookies stałe, w przeciwieństwie do Cookies sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji użytkownika.
Cookies stałe są usuwane przez przeglądarkę użytkownika automatycznie po określonym czasie. Mogą również zostać manualnie usunięte przez użytkownika.
Session StorageMagazyn danych będący odpowiednikiem Cookies, ale o znacznie większej pojemności danych (pliki Cookies mają ograniczenia związane z ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać).
Informacje z magazynu przeglądarki Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane do przeglądarki użytkownika stron WWW.
Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak Cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.
Local StorageMagazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie przez serwer WWW prezentujący dana stronę, a przez odpowiednie skrypty (java script, flash)
umieszczone na danej stronie lub przesyłane do przeglądarki użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW
- ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).
IndexedDBMagazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron WWW służący do przechowywania dużych ilości danych.
Magazyn ten umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w postaci plików.
Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen z których zostały zapisane.
Web BeakonWeb Beacon. zwany również znacznikiem pikselowym lub pixe-gifem to mały plik graficzny o rozmiarze zaledwie jednego piksela,
który jest pobierany przez komputer Użytkownika w wyniku otwarcia danej strony WWW, za pośrednictwem aplikacji, reklamy czy wiadomości e-mail.
Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane, aby pozyskiwać dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak informacje o jego rodzaju,
systemie operacyjnym, adresie IP i terminie odwiedzin. Są one także używane do obsługi i odczytywania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić efektywność naszych stron WWW i oferowanych usług społeczeństwa informatycznego i zaproponować naszym Klientom bardziej dopracowaną i dostosowaną do oczekiwań i preferencji ofertę produktową.

Analiza danych, jakie zapisują się w wykorzystywanych przez nas systemach analitycznych oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii pokazuje nam, które treści są dla osób odwiedzających nasze strony WWW najciekawsze.

Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych technologii pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności wysyłania ankiet i prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów wyboru.

Dzięki stosowaniu technologii cookies oraz podobnych technologii jesteśmy w stanie określić, co powinniśmy poprawić i jakich elementów na naszych stronach WWW unikać, dzięki czemu nasze strony WWW są bardziej przyjazne.

Cel wykorzystania cookies i innych technologii.

Poniżej w sposób szczegółowy opisujemy cele wykorzystania poszczególnych technologii.

CEL STOSOWANIARODZAJ TECHNOLOGIIZAKRES STOSOWANIA
Analityka i statystykaCookies
Local Storage
Session Storage
IndexedDB
Web Beacon
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do prowadzenia analiz, opracowywania statystyk,
monitorowania zachowania Użytkowników i Klientów w Serwisie i Usługach oraz prezentowania naszych reklam
(w naszym Serwisie oraz na innych stronach obsługiwanych przez platformy marketingowe z których korzystamy),
co zaś docelowo służy nam usprawnianiu Serwisu i Usług.
Autoryzacja użytkownikaCookiesInformacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przeprowadzenia autoryzacji użytkownika w systemie informatycznym.
Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych jesteśmy w stanie prawidłowo rozpoznać użytkownika.
Konfiguracja usługiCookies
Local Storage
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania preferowanych ustawień, które wybrałeś w ramach Serwisu i Usług.
Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zapamiętywać ustawienia i konfiguracje serwisu i usług oraz wybranych elementów, widoków stron.
Ustawienia językowe interfejsówCookiesInformacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania ustawień językowych serwisu lub usługi, które wybrałeś.
Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zawsze prezentować Tobie właściwą wersję językową.
ReklamaCookies
Web Beacon
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do dostarczania Użytkownikom i Klientom reklam ogólnych i dostosowanych do ich preferencji.

Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zmiany tych ustawień polegające na ograniczeniu stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na naszych stronach internetowych np. uniemożliwiając autoryzację i uwierzytelnienie (zalogowanie się na konto Użytkownika Usługi). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik naszych stron WWW odwiedza je za pierwszym razem z danego urządzenia lub przeglądarki stron WWW prezentujemy odpowiedni komunikat o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na podstawie plików cookies i innych podobnych technologii.

Zmiana ustawień cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik naszych stron WWW nie jest zainteresowany przetwarzaniem przez nas informacji w sposób zautomatyzowany na podstawie plików cookies lub innych podobnych technologii zachęcamy do zmiany domyślnych ustawień przeglądarki.

Lista usług zaufanych Partnerów

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów i Dostawców usług, których skrypty zamieszczamy na naszych stronach WWW w celu zapisywania informacji w Cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii, a także do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

USŁUGAADRES WWWPOLITYKA PRYWATNOŚCI
Google Analyticshttps://analytics.google.com/https://policies.google.com/privacy
Google Marketing Platformhttps://marketingplatform.google.com/https://policies.google.com/privacy
YouTubehttps://www.youtube.com/https://www.youtube.com/yt/about/policies/

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe gromadzone automatycznie na podstawie plików Cookies i innych podobnych technologii będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z narzędzi dostawców usług analitycznych i marketingowych.