Jak zatrzymać azot w glebie? Technologia N-Lock™ Max

rzepak male 1

rzepak male 1

12 lipca 2018 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych a także zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”.
Rozwiązaniem problemu jest technologia N-Lock™ Max. Polega ona na zastosowaniu preparatu N-Lock Max, który zawiera nitrapirynę.

12 lipca 2018 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Jest to nowy program azotanowy, tzw. OSN. Określa on m.in. terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystywanie nawozów azotowych, sposoby i warunki rolniczego użycia nawozów oraz zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem. Program ten ma zredukować odpływ N pochodzącego ze źródeł rolniczych do wód gruntowych i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Ma on związek z obowiązującym w Polsce od 1 stycznia 2018 r. nowym Prawem Wodnym.

Nowe realia, nowa technologia

Co nowy program azotanowy oznacza dla rolników? Przede wszystkim dostosowanie się do nowych terminów stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych. Od 27 lipca 2018 r. nawozy azotowe mineralne oraz naturalne płynne będzie można stosować między 1 marca a 20 października z wyjątkiem gmin wymienionych w załączniku nr 2 (do 15 października) oraz w załączniku nr 3 (do 25 października). Tym samym w Polsce będą obowiązywać różne terminy, w których będzie można stosować nawozy azotowe. W obecnej sytuacji trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie zgodne z prawem, a równocześnie zabezpieczy rośliny przed głodem azotowym. Rozwiązaniem problemu jest technologia N-Lock™ Max. Polega ona na zastosowaniu preparatu N-Lock™ Max, który zawiera nitrapirynę. Związek ten jest inhibitorem nitryfikacji, która stabilizuje formę amonową – jedyną formę azotu stopniowo przyswajaną przez rośliny.

Tu pojawia się znacząca różnica między inhibitorami ureazy a nitryfikacji. Inhibitory ureazy działają tylko na formę amidową; spowalniają hydrolizę mocznika, w wyniku której powstaje forma amonowa. Zatem ich główne zastosowanie ograniczone jest tylko do mocznika i w pewnym stopniu do RSM®.

Stosowanie inhibitora ureazy jest sensowne, gdy RSM® lub mocznik są aplikowane pogłównie i mogą zalegać na powierzchni gleby przez jakiś czas. Wówczas zapobiegają ulatnianiu się amoniaku w powietrze w wyniku hydrolizy mocznika. Jeżeli stosują Państwo mocznik z inhibitorem ureazy, proszę zapamiętać: INHIBITORY UREAZY NIE DZIAŁAJĄ NA PROCES NI TRYFIKACJI! Wprowadzając do gleby mocznik z ureazą, prędzej czy później nastąpi proces nitryfikacji, który nie będzie w żadnym stopniu podlegał stabilizacji. W warunkach dużego uwilgotnienia gleby nastąpi wymycie azotanów, a podczas nasłonecznienia – denitryfikacja.

N-Lock™ Max spowalnia procesy nitryfikacji oraz denitryfikacji, jak najdłużej utrzymując w glebie azot w formie amonowej.

Zmień przyzwyczajenia

Tegoroczna jesień była bardzo długa i ciepła. W wyniku takiego przebiegu pogody rzepaki ozime wykształciły ogromne rozety, a zboża, nawet późno siane, zdążyły się rozkrzewić. Rośliny pobrały znaczne ilości azotu z gleby, co oznacza, że do 1 marca może im go zabraknąć. Kto zastosował N-Lock™ Max wraz z RSM® lub mocznikiem, może spać spokojnie. Na wiosnę azot ulokowany w strefie korzeniowej będzie od razu dostępny dla roślin, tuż po ruszeniu wegetacji. Jeżeli nie zdążyli Państwo zastosować jesiennego nawożenia azotem, trzeba będzie poczekać do 1 marca. Wówczas zalecam zastosowanie całej przewidzianej dawki azotu wraz z N-Lock™ Max w jednym przejeździe. N-Lock™ Max można stosować dwojako: N-Lock™ Max + RSM® (mieszanina zbiornikowa) albo nawóz granulowany (rozsiewacz nawozu) + N-Lock™ Max (opryskiwacz). N-Lock™ Max trzeba zastosować w ciągu 5 dni przed albo po wysiewie nawozów granulowanych.

Karta pola, nawożenie – rzepak ozimy (technologia preparatu N-Lock™ Max)
Przedplon: Pszenica ozima
Uprawa (płużna/uproszczona/ siew bezpośredni) Uprawa orkowa: głęboszowanie ścieżek, agregat ścierniskowy 6 cm, orka 25 cm, siew z broną aktywną 2 cm
Termin siewu: 25.08.2018
Gęstość siewu: 38 szt./m2
Nawożenie
Jesień Nawóz Skład Dawka Termin Faza rozwojowa
RSM® 32% N 32% N 50 l/ha 10.08 po ściernisku, mineralizacja słomy
Polifoska Plon + 5% N, 17% P2O5, 32%K2O 350 kg/ha 24.08 przed siewem
RSM®(S) + N-Lock™ Max 26% N (7,5% S) 220 l/ha + 1,7 l/ha 24.10 przed spoczynkiem zimowym
Wiosna: RSM® 32% N 200 l/ha 01.03 ruszenie wegetacji

Kilka faktów o N-Lock™ Max:

  • substancja czynna: nitrapiryna
  • dawka: 1,7 l/ha
  • zadanie: stabilizacja azotu pochodzącego z nawozów mineralnych i resztek pożniwnych oraz zwiększenie jego wykorzystania przez rośliny
  • zastosowanie: 1 raz w sezonie wegetacyjnym
  • działanie: zawarta w N-Lock™ Max nitrapiryna przy temperaturze gleby poniżej 10oC praktycznie nie podlega rozkładowi; jest też bardzo stabilna przy temperaturach gleby rzędu 10–15°C, utrzymujących się w Polsce co najmniej do połowy kwietnia
  • największa korzyść: działanie plonotwórcze – średni wzrost plonu w uprawach ozimych wynosi 400–600 kg/ha

Technologia N-Lock™ Max idealnie wpisuje się w realia, w których funkcjonuje polski rolnik. Pomaga maksymalizować plony przy jak najmniejszych wymagalnych dawkach nawożenia azotem oraz określonych terminach jego stosowania. Minimalizuje przy tym negatywny wpływ N na środowisko oraz zmniejsza ryzyko skażenia wód gruntowych. Dodatkowo zwiększa efektywność nawożenia azotem i maksymalizuje potencjał plonotwórczy ozimin. N-Lock™ Max zapewnia roślinom lepszy wigor wiosenny i szybszą regenerację po zimie. Stosowanie tej technologii to efektywne żywienie startowe roślin w nowych uwarunkowaniach prawnych polskiego rolnictwa.

Tomasz Kopiec t.kopiec@osadkowski.plPolecamy również