Ustalenie odpowiednich dawek nawozów powinno się opierać na
znajomości odczynu gleby i jej zasobności w korzystne składniki. Za
optymalne dla większości roślin przyjmuje się pH 5,6–7. Wartość ta
na glebach lżejszych może wynosić 5,1–5,5, ale wtedy możemy uprawiać
rośliny bardziej tolerancyjne na taki odczyn oraz sprawdzające
się na podłożu tego typu, np. żyto, łubin żółty, seradelę, ziemniaki,
owies, pszenżyto. Najlepiej przyswajalne są mikroelementy przy
niższej wartości pH; wyjątek stanowi molibden, który lubi pH bliskie
obojętnego.